ببار ای بارون ببار ♪  با دلم گریه کن خون ببار…  !! ♪♪
در شبهای تیره چون زلف یار…  !! ♪♪
بهر لیلی ♪  چو مجنون ببار ای بارون…  !! ♪♪
دلا خون شو خون ببار ♪  بر کوه و دشت و هامون ببار…  !! ♪♪
به سرخی لبای سرخ یار… به یاد عاشقای ♪  این دیار…  !! ♪♪
به کام عاشقای بی مزار ♪  ای بارون…  !! ♪♪
ببار ای بارون ببار ♪  با دلم گریه کن خون ببار…  !! ♪♪
در شبهای ♪  تیره چون زلف یا…  !! ♪♪
بهر لیلی؛ چو مجنون  ♪ ببار ای بارون…  !! ♪♪


ببار ای ابر بهار ♪  با دلم به هوای زلف یار…  !! ♪♪
داد و بیداد از این روزگار ♪  ماهو دادن به شبهای تار…  !! ♪♪
ببار ای بارون ببار ♪  با دلم گریه کن خون ببار…  !! ♪♪
در شبهای تیره چون زلف یار…  !! ♪♪
بهر لیلی ♪  چو مجنون ببار ای بارون…  !! ♪♪
دلا خون شو خون ببار ♪  بر کوه و دشت و هامون ببار…  !! ♪♪
دلا خون شو خون ببار ♪  بر کوه و دشت و هامون ببار…  !! ♪♪
به یاد عاشقای این دیار ♪  به کام عاشقای بی مزار… ای بارون…  !! ♪♪
ببار ای بارون ببار ♪  با دلم گریه کن خون ببار…  !! ♪♪
در شبهای ♪  تیره چون زلف یار…  !! ♪♪
بهر لیلی ♪  چو مجنون ببار ای بارون…  !! ♪♪
بمان با من که در قلبم همیشه ♪  جاودان هستی…  !! ♪♪
میان ظلمت ♪  جانم تو نور بیکران هستی…  !! ♪♪من آن سیاره ای ♪  هستم که مجنون وار می چرخد…  !! ♪♪
تو اما مرکز ثقل زمین و آسمان ♪  هستی…  !! ♪♪


دلی سرگشته ♪  دارم من اسیر عشق جاویدت…  !! ♪♪
سُها هستی  ♪  سهیلی تو ♪  به اوج کهکشان هستی…  !! ♪♪


سرابی در بیابانم همیشه خسته و واهی…  !! ♪♪
در این گرمای بی پایان تو  ♪ همچون سایبان هستی…  !! ♪♪


ز توصیفت  ♪ چه حیرانم زبانم هم نمی چرخد…  !! ♪♪
تو معنای معانی ی تمام واژگان هستی…  !! ♪♪


بمان با من ♪  بمان با من  ♪ که بی تو سخت گریانم…  !! ♪♪
خودت هم خوب می دانی که از ما ♪  بهتران هستی…  !! ♪♪
بیا ای ماه من پولک نشین ♪  آسمان هستی…  !! ♪♪
در این دنیای ♪  وانفسا عزیزی مهربان هستی…  !! ♪♪تو ان کوهی که  ♪ همواره سر ی بر آسمان دارد …  !! ♪♪
شبیه موج دریایی به غایت  ♪ بی کران هستی…  !! ♪♪تویی آن" در" پر ♪  قیمت که قدرش کس نمیداند…  !! ♪♪
چنان "دریای نوری" در نگاهم بس گران  ♪ هستی…  !! ♪♪شقایق لاله  ♪ و نرگس کنارت رنگ میبازند…  !! ♪♪
به غایت مهربان هم رنگ و بوی ♪  ارغوان هستی…  !! ♪♪بیا مادر که  ♪ خاک پای تو بر دیده بگذارم …  !! ♪♪
نباشد کفر ♪  می گویم خدای  ♪ جاودان هستی…  !! ♪♪