من به اندازه ی ♪ ویرانه ی بم دلتنگم… !! ♪♪
ارگ خاموشم و در بستر ♪ غم دلتنگم… !! ♪♪

لب خشکیده ♪ یک دشت کویرم حتی… !! ♪♪
من به اندازه ی یک ♪ قطره ی نم دلتنگم… !! ♪♪


مثل یاس سر دیوار بلندم دیدی… !! ♪♪
آنقدر رفت ♪ که حالا شده خم دلتنگم… !! ♪♪


گریه تنها شده پیمانه ی ♪ من در غربت… !! ♪♪
من برای لب خندان تو هم دلتنگم… !! ♪♪


گفتی از خاک ♪ وطن دور شدی گریه نکن… !! ♪♪
گریه دیگر نکنم پس چه کنم دلتنگم… !! ♪♪
شعر بارانم و ابری پُرِ ♪ نم ... دلتنگم… !! ♪♪
واژه هایم شده معنای الم ♪ دلتنگم… !! ♪♪


سوزِ ساز ♪ قلمم گوشه ای از مثنوی است … !! ♪♪
در دل آینه ها لرزه ی بم ♪ دلتنگم… !! ♪♪


کوچه باغ ♪ تو پر از قصه و بر دیوارش
نقشی از خاطره ها خورده ♪ رقم ...دلتنگم


مطلعت ♪ کو که خطوری به دل شب بکند
که من از سلطه ی سنگین ستم دلتنگم


هرم دستان پراعجاز ♪ تو را کم دارم
تا عروجی به بلندای حرم ♪ دلتنگم