من وشب چشم به راهیم ● تو برمی گردی …  !!
ماه در ماه ، نگاهیم  ●  تو بر می گردی …  !!
آسمانیم که باران تو در ما جاری است …  !!
بی تو آیینه ی آهیم ●  تو بر می گردی …  !!
چشم درچشم طلوع توکه خورشید شدی …  !!
ساکن چشم پگاهیم  ●  تو بر می گردی …  !!
شرق تا غرب به دنبال تو تا منزل صبح …  !!
دومسافر من و  ● ماهیم تو بر می گردی …  !!
شانه درشانه‌ی خاکیم  ● و به گندم مشغول …  !!
گرچه ماغرق ●  گناهیم تو بر می گردی …  !!
وقت رفتن  ● توخودت گفتی ورفتی درباد …  !!
از خدا خوب بخواهیم تو بر می گردی …  !!
جاده درجاده ی هرگام تو  ●  ای ماه دلم! …  !!
من وشب چشم به راهیم ●  تو برمی گردی …  !!