در کنارت زندگی بی غصّه ها خواهد گذشت…  !! ♪♪
لحظه ها آرام و با یاد خدا خواهد گذشت…  !! ♪♪
هر کجا باشی کنارت دلخوشی بی انتهاست…  !! ♪♪
در قفس هم با تو دلشاد و رها خواهد گذشت…  !! ♪♪
نیمه ی یکدیگریم و جان و جانان بهر هم…  !! ♪♪
حیف امّا عمرمان از هم جداخواهد گذشت…  !! ♪♪
هر دقیقه با تو قدر زندگی با ارزش است…  !! ♪♪
بی تو امّا لحظه هایم بی بها خواهد گذشت…  !! ♪♪
بیدلان را صحبت از منطق نمودن کی رواست؟!…  !! ♪♪
عمرشان دائم خطا پشت خطا خواهد گذشت…  !! ♪♪
بعد ما شاید افسانه عشق پاک ما…  !! ♪♪
لیک اکنون، پشت پرده در خفا خواهد گذشت…  !! ♪♪
بی تو تنها، کنج غم این عمر کوتاهم بدان!…  !! ♪♪
بینوا ، با اشکها در انزوا خواهد گذشت…  !! ♪♪


 


تو در پیشگاه چشمان منی و من نمیتوانم نامت را صدا بزنم...…  !! ♪♪
تو در کنار منی و چشمانت را از من محروم میکنی...…  !! ♪♪
شکسته ام اما در برابرت لبخند میزنم تا مبادا حس کنی هنوز هم بیادتم.…  !! ♪♪
چقدر دردناک است این که بدانم تو دیگر نیستی…  !! ♪♪
چقدر دردناک است اینکه بدانم تو به آسمان رفتی…  !! ♪♪
شکسته ام اما در برابرت لبخند میزنم تا مبادا گمان کنی که هنوز هم تویی دلیل نوشتنم.…  !! ♪♪