من تازگیا دلم تنگ    نمیشه… !! ♪♪
چقدر سرد شدم    آخه مگه میشه… !! ♪♪
تو بیا شاید درست شم    بیا اگه میشه… !! ♪♪
تا صبح منتظرم بیای    بزنی سنگ به شیشه… !! ♪♪
از خودم دور شدم من تازگیا… !! ♪♪
دلم تنگ شده    واسه ۵ سالگیام… !! ♪♪
حالم بهم خورده از این عشق و عاشقیا… !! ♪♪


از این به بعد حرف    حرفه توعه! باشه بیا… !! ♪♪
آروم آروم بُر زدی قلبمو… !! ♪♪
هر موقع دور شدی    قلبم مُرد… !! ♪♪
هر جا باشی    دلم سمتته… !! ♪♪
هنوز بک گراندِ گوشیم عکسته… !! ♪♪
هر جا باشی    دلم سمتته… !! ♪♪
دله دیوونم هنوزم مستته! وصلته… !! ♪♪


نه بی یادت برآید یک    دم از من… !! ♪♪
نه بی رویت    جدا گردد غم از من… !! ♪♪
بزن بر جانم آن زخمی که دانی… !! ♪♪
به شرط آن که گویی    «مرهم از من … !! ♪♪
دلم را خون تو می ریزی و ترسم
که خواهی    خون بهای دل هم از من… !! ♪♪
مرا از هر که دیدی پیش کشتی
مگر کس را نمی    بینی کم از من… !! ♪♪
اگر آهی برآرم از دل تنگ… !! ♪♪
به تنگ آیند خلق عالم از من… !! ♪♪
کجا کارم به    عالم راست گردد؟
که برگشتی چو زلف پر خم از من… !! ♪♪


رَد شد از ذهن    دشت رویایَت
رَدّی از عشق مانده بر جایَت… !! ♪♪
تا که از شهر من    عبور کنی...… !! ♪♪
جاده ام سر نهاده بر پایَت
بُرده ای آبروی    مُروارید… !! ♪♪
با دو چشم درشت و زیبایت… !! ♪♪
خون من را حلال    کردی و من
سَر نهادَم به حُکم و فتوایَت… !! ♪♪
زده ام با تمام    هستی خود… !! ♪♪
دل دیوانه را به دریایت
بچشان این لبان    خُشک مرا… !! ♪♪
اندکی از    انار لبهایت...… !! ♪♪