یه ساله گردم وه شون ای آدرسه  اروای مردیه دی شکت بم بسه…  !! ♪♪
هر کوره که چم هر در که کوتم  تو پیدا نکم مشکلم هر یه سه
پلاک و پلاک زنگ وه زنگ مال وه مال! وه شون آدرست بیکاراو بیم یه سال…  !! ♪♪
بیده سه آو چیده سه ناو زمین   یه ساله فرارو بیمه وه مال…  !! ♪♪
پره جیبیلم نسخه ی داروه دی   چیدوه آرامش وه ای مغزه گردی
همشه وه بان بی سرم ولی تو   وه گرد چینت سر وه خوارم کردی…  !! ♪♪
شویل تا شوکی ارات گیره که م… هر پیامی که تیه ی سری جواو دم
اویشم شاید تو هایدنه پشته خط   یه گله تماس دی بعد تو دی رد نکم
نفسم گریاس نفسم هایده کو   نیزام ای ریه آخری خویده کو


مه گیانم مدیون ای قورسیله سه  قرصه گانمیژ وقته افسرده بو……  !! ♪♪
مه هامه صفحه ی آخر عاشقی   ولی تو گل خوبه گی سابقی
مه تابه ی قوانین قلب تو بیم   تو یه ی دل کش دلبر سارقی…
قطار بچودن قطاری تر تیه ی   وهار بچودن وهاری تر تیه ی
گل مه تونی ریشه دا ناو دلم… هیچ گلی وه ی شهره بو تو نیه ی…  !! ♪♪
تو جنبه ی عشق و عاشقی نیاشتی   گشتی بیه خار هر گلی که کاشتی…
حالم مه خوب بی تو خراوی کردی چیدو آرامش وه ای قلبه گردی…  !! ♪♪
پره جیبیلم نسخه ی داروه دی…   چیدوه آرامش وه ای مغزه گردی
همشه وه بان بی سرم ولی تو   وه گرد چینت سر وه خوارم کردی