آدما ♪ چیه؟ چتونه … !! ♪♪
چرا این طوری ♪ شدین … !! ♪♪
هیچکی به فکرِ کسی نیست … !! ♪♪
هر کاری می خواین ♪ می کنین … !! ♪♪
چرا هر کی میرسه ♪ از همه بیزاره … !! ♪♪
از کسی کمک بخوای ♪ تورو تنها میذاره … !! ♪♪
آهای دنیا ♪ من خسته شدم … !! ♪♪
جونموُ بگیر ♪ که خیلی پرم … !! ♪♪
آهای دنیا ♪ من خسته شدم … !! ♪♪
جونموُ بگیر ♪ که خیلی پرم … !! ♪♪
آدما؛ چیه ♪ چتونه … !! ♪♪

چرا این طوری ♪ شدین … !! ♪♪
واسه هر چی که ♪ میخواین … !! ♪♪
هر کاری میخواین ♪ می کنین … !! ♪♪
من که از زندگی با تو ♪ خیری ندیدم … !! ♪♪
جونموُ بگیر ♪ آره… بگیر … !! ♪♪
به آخرش ♪ رسیدم … !! ♪♪
آهای دنیا ♪ من خسته شدم … !! ♪♪
جونموُ بگیر ♪ که خیلی پرم … !! ♪♪
آهای دنیا ♪ من خسته شدم … !! ♪♪
جونموُ بگیر ♪ که خیلی پرم … !! ♪♪
«ای که شد مقصد من ♪ خانه ات از هر راهی … !! ♪♪
من تو را خانه به دوشم ♪ تو چو منزلگاهی … !! ♪♪

خوانچه های تو پر ♪ از مائده‌های لطف است … !! ♪♪
در بساط فقرا گرچه نباشد ♪ آهی … !! ♪♪

جاده های ♪ سفر عشق مرا می خوانند … !! ♪♪
پای در راه گذار از ره هر ♪ بیراهی … !! ♪♪

گرچه نابودی ♪ جمشید به ضحاک افتاد … !! ♪♪
دشمنی نیست شهان را به ♪ جز از خودخواهی … !! ♪♪

گرچه اسکندر عقلی ♪ تو به آبی نرسی … !! ♪♪
عشق، خضر است ♪ بکن در سفرش همراهی … !! ♪♪

آرزویم همه ♪ پرواز به بام تو شده ست … !! ♪♪
دل چه بندم به سیاهی چو ♪ کبوتر چاهی … !! ♪♪

چون غریبان ♪ به در خانه تو آمده ام … !! ♪♪
« می شود باز کنی در تو به ♪ رویم گاهی … !! ♪♪