کم پیش میاد ♪ من یاد تو نباشم وقتی که بارون میاد … !! ♪♪
آخ دلم بارون میخواد ♪ این قایق واسه نجاتش فقط یه پارو میخواد … !! ♪♪
زرد شده رنگش بیا ♪ تو سکوتشو بشکن یکم به حرفش بیار … !! ♪♪
تو که عاشق نمیشه دلت ♪ خب تنهاش بزار … !! ♪♪
بزن زیرش اصن ♪ این عشقو تو مرد باش یبار … !! ♪♪
بزن تمومش کن ♪ شبونه این عشقو تو نابودش کن … !! ♪♪
فرمانروای عشق محکومش کن … !! ♪♪
بیا بزن تختشو تابوتش کن ♪ لطفا تمومش کن… … !! ♪♪
شبونه این عشقوُ ♪ تو نابودش کن … !! ♪♪
فرمانروای عشق محکومش کن ♪ بیا بزن تختشو تابوتش کن … !! ♪♪
روزی صد دفعه مردم و زنده شدم ♪ تا عشقموُ ثابت کنم … !! ♪♪

من که میره دلم تا یه لحظه ♪ فقط تورو نگاهت کنم … !! ♪♪
پر و بالت شدم ♪ تو اوج گرفتی نگرانت شدم … !! ♪♪
نگرانت شدم ♪ وقتی یه شهر همه ماتت شدن … !! ♪♪
عاشق کش زیبای مغرور دلم … !! ♪♪
بازم خیره شو با چشمای ♪ جادوییت به من … !! ♪♪
قلبت نگیره از غم دوریم یه وقت … !! ♪♪
بزن تمومش کن ♪ شبونه این عشقو تو نابودش کن … !! ♪♪
فرمانروای عشق محکومش کن … !! ♪♪
بیا بزن تختشو تابوتش کن ♪ لطفا تمومش کن … !! ♪♪
شبونه این عشقوُ؛ ♪ تو نابودش کن … !! ♪♪
فرمانروای عشق محکومش کن ♪ بیا بزن تختشو تابوتش کن … !! ♪♪
چه کنم که من ♪ به چنین بلا شده ام دچار و نیامدی … !! ♪♪
صف چلچله همه می دهد خبر از ♪ بهار و نیامدی … !! ♪♪

شده زخم دل پرازعمق ♪ وخون نچکدمگردوسه قطره ای … !! ♪♪
که نشسته ام اول کوچه من سرآن قرار ♪ و نیامدی … !! ♪♪

شده قاب عکس ♪ معلقت سر سینه ی پر از آتشم … !! ♪♪
همه رنگ غم زده برگ گل زجفای ♪ خارو نیامدی … !! ♪♪

به مثال قالی ♪ پر گلم گره برگره زده مشکلم … !! ♪♪
همه مشکلم شده یک طرف یکی ♪ انتظار و نیامدی … !! ♪♪

چه شود دوباره ♪ بیایی و نظری به سوی دلم کنی … !! ♪♪
بزنی به زخمه ی خسته ام برسد ♪ به تار و نیامدی … !! ♪♪

گل خودرو سر ♪ صخره ام به امید ابر نشسته ام … !! ♪♪
چه کنم نشد به زمین گل و لاله زار ♪ و نیامدی … !! ♪♪

شده گیج ♪ ساعت زندگی چه قدر به طول شبم فزود … !! ♪♪
نه زپلک پنجره شده خبر ♪ تو سرقرار و نیامدی … !! ♪♪