گفت برخیز و ♪ برو آن گوشه کم کم پشت کن… !! ♪♪
گفتمش من؟گفت آری با توهستم ♪ پشت کن… !! ♪♪

گفتمش دارد ♪ صدایی می رسد از آن طرف… !! ♪♪
گفت در را بسته ام از پشت محکم ♪ پشت کن… !! ♪♪

گفتم اما این ♪ حرامی خانه از دشمن پر است… !! ♪♪
گفت بر مال و منال خویش از دم ♪ پشت کن… !! ♪♪

گفتمش دنیا ♪ غریب آباد امثالِ من است… !! ♪♪
گفت در دنیا به محرم ♪ غیر محرم پشت کن… !! ♪♪

گفتمش حتی تو هم اهلِ ♪ رفاقت نیستی… !! ♪♪
گفت کو اهل دلی ♪ حتی به من هم پشت کن… !! ♪♪

گفتمش وقتی که چاقو ♪ دسته اش را می برد… !! ♪♪
گفت دیگر بگذر از درد و به مرهم ♪ پشت کن… !! ♪♪

گفتمش ویرانه ♪ شد این خانه ی اجدادی ام… !! ♪♪
گفت مثلِ ما به کرمانشاه یا بم ♪ پشت کن… !! ♪♪

گفتمش گم ♪ شد مگر نام و نشان آدمی… !! ♪♪
گفت ساکت بچه جیغو ♪ مثل آدم پشت کن… !! ♪♪