زار می گریم به ٠ یاد عهد و‌پیمانی که نیست … !!
سخت بیزارم از این بیداد و احسانی ٠ که نیست … !!
سادگی کردم ٠ که دل دادم به چشمان نگار … !!
حیف دادم دل به آن معشوق پنهانی ٠ که نیست … !!
در خیالاتم ٠ شدم مجنون و بی سامان شدم … !!
فکر من درگیر آن رویا وچشمانی ٠ که نیست … !!
شاید این ٠ دلدادگی ما را به هجران می کشد … !!
وای بر من بر تو و آن خوی انسانی ٠ که نیست … !!
عشق را گم ٠ کردم و غرق خیالاتم شدم … !!
من همان مفتون عشقم در ٠ خیابانی که نیست … !!
شنبه آغاز ٠ من وتوست بیا ما بشویم … !!
غنچه‌ی باغ خداییم ٠ شکوفا بشویم … !!
صبح با زمزمه ٠ نام خدا برخیزیم … !!
مثل خورشید سحرگاه ٠ هویدا بشویم … !!
بیت بیت ٠ ازدل خود شعربریزیم به لب … !!
واژه واژه غزلی ناز و ٠ فریبا بشویم … !!
ای‌تو جان‌بخش دلِ ٠ خسته وافسرده‌ی صبح … !!
تو بیا ٠ معجزه ی حضرت عیسا بشویم … !!
گر چه تقدیر جدا می‌کند ٠ از هم دلها … !!
مپسند این ٠ ‌که جدا ازهم و تنها بشویم … !!
درجهانی که پر ازعشق ٠ وپر از زیباییست … !!
بگشا ٠ چشم و بیا غرق تماشا بشویم … !!
مثل گل از نفس صبح ٠ دل‌انگیزم کن … !!
عاشق ٠ وشاعر ودلداده وشیدا بشویم … !!
درضمیر من ٠ وتو فاصله‌ها بسیار است … !!
از "من وتو" بگذر ٠ ساده بیا ما بشویم!