نام تو در شعرم آمد دفترم را باد برد…  !!
آسمانم را گرفتى  ٠  اخترم را باد برد…  !!
روزها فكر تو بودم  ٠  شب به شب آشفته ات…  !!
اينچنين انديشه هاى بهترم ٠  را باد برد…  !!

در مجازى ٠  پشت شيشه غرق چشمانت شدم…  !!
شيوه ى آن زندگىّ ديگرم ٠  را باد برد…  !!
حسرت ٠  ديدار تو آتش زده بر جان من…  !!
سوختم با آتشت خاكسترم ٠  را باد برد…  !!
گفته بودم  ٠ دوستت دارم ولى انگار نه…  !!
تا كه شخص سوم آمد ٠  باورم را باد برد…  !!

آسمان  ٠ شهرمان با نام تو آذين شده…  !!
با نسيم صبحگاهى ٠  زيورم را باد برد…  !!
لعل  ٠ نوشين لبت جام شراب كهنه است…  !!
ذره اى از آن نخورده ساغرم ٠  را باد برد…  !!
پاى بيرون ٠  رفتنم را برده اى هر چند كه…  !!
روبرو ديوار شد تا كه درم ٠  را باد برد…  !!
يادگارى ٠  دارم از تو دشنه اى غرق به خون…  !!
در هجوم خاطراتت خنجرم ٠  را باد برد…  !!