درشب موی ×  تو اتراق خوشم می آید…  !!
تاب گیسوی تو ییلاق ×  خوشم می آید…  !!
سلطنت میکند ×  ابروت به طاق کسری…  !!
گر نپنداری اش اغراق خوشم ×  می آید…  !!
شب قشنگست × اگر چشم تو ماهش باشد…  !!
می دوم سوی تو مشتاق،  ×  خوشم می آید…  !!
آسمان وسعت پرواز پرو بال تو بود …  !!
شده بر آینه  × الصاق  × خوشم می آید…  !!

نیمه ی قرن همه چشم به راه تو گذشت…  !!
منتظر مانده ام و داغ  ×  خوشم می اید…  !!
می و  × میخانه و مهتاب و ملائک جمعند…  !!
از چنین محفل عشاق خوشم می آید!!
رقص لبخند ×  تودر صفحه ی دل حک شده است…  !!
پرسه در خلسه ی اشراق  ×  خوشم می آید…  !!
شعرم از رنگ نگاه تو فقط آبی شد …  !!
نقد دست تو و شلاق ×  خوشم می آید…  !!
سروناز غزل از شهر تو بیرون نرود …  !!
بِشِکن، بال و پر و ساق ×  خوشم می آید!