آمد، بهارِ جان ها … !! ♪♪
ای شاخِ تر ♪ به رقص … !! ♪♪
چون یوسف ♪ اندر آمد … !! ♪♪
مصر وُ شکر، به رقص … !! ♪♪
ای شاهِ عشق پرور ♪ مانند شیرِ مادر … !! ♪♪
ای شیرجوش دررو ♪ جانِ پدر به رقص … !! ♪♪
چوگان زلف دیدی … !! ♪♪
چون گوی در رسیدی … !! ♪♪
از پا وُ سر بریدی ♪ بی پا و سر به رقص … !! ♪♪
تیغی به ♪ دستِ خونی … !! ♪♪
آمد مرا که چونی … !! ♪♪
گفتم بیا که ♪ خیر است … !! ♪♪

شعر : مولانا
گفتا نه شر ♪ به رقص آ … !! ♪♪
از عشقِ تاجداران ♪ در چرخ او چو باران … !! ♪♪
آن جا؛ قبا چه باشد … !! ♪♪
ای خوش کمر ♪ به رقص آ … !! ♪♪
ای مست هست گشته ♪ بر تو فنا نبشته … !! ♪♪
رقعه فنا ♪ رسیده … !! ♪♪
بهر سفر به رقص آ … !! ♪♪
در دست ♪ جام باده ♪ آمد بتم پیاده … !! ♪♪
گر نیستی تو ماده ♪ زان شاهِ نر به رقص آ … !! ♪♪
پایانِ جنگ آمد … !! ♪♪

آوازِ چنگ آمد … !! ♪♪
یوسف ز چاه آمد ♪ ای بی هنر به رقص آ … !! ♪♪
تا چند وعده باشد ♪ وین سر به سجده باشد … !! ♪♪
هجرم ببرده باشد … !! ♪♪
دنگ و اثر ♪ به رقص آ … !! ♪♪
کی باشد آن زمانی ♪ گوید مرا فلانی … !! ♪♪
کای بی خبر فنا شو ♪ ای با خبر به رقص آ … !! ♪♪
طاووسِ ما درآید ♪ وان رنگ ها برآید … !! ♪♪

ملودی و تنظیم قطعه : محسن چاوشی
با مرغِ جان سراید … !! ♪♪
بی بال وُ پَر به رقص آ … !! ♪♪
کور وُ کرانِ عالم ♪ دید از مسیح مرهم … !! ♪♪
گفته مسیحِ مریم ♪ کای کور وُ کر، به رقص آ … !! ♪♪
مخدوم شمس دین است … !! ♪♪
تبریز ♪ رشک چین است … !! ♪♪
اندر بهارِ حسنش ♪ شاخ وُ شجر، به رقص آ … !! ♪♪
میان خنده هایم تکه های گریه پنهان است … !! ♪♪
چنین ساکت سپردن ♪ جان مرام عشق جویان است … !! ♪♪

به قد سروی به رخ ماهی نه ♪ حتی برترین هستی … !! ♪♪
دوچشم آهوان داری و ♪ گونه سیب لبنان است … !! ♪♪

اگر سوسن ♪ نمی خندد به روی شبنم زیبا … !! ♪♪
نسیم از کوی یار آید و دستش ♪ حکم باران است … !! ♪♪

چکاوک ♪ می سراید روی شاخ نارون امشب … !! ♪♪
و زهره می زند سازی درخت ♪ بید لرزان است … !! ♪♪

به نوشانوش ♪ گلها ماه دعوت می شود امشب … !! ♪♪
پلنگ عشق من تنها اسیرچشم ♪ زندان است … !! ♪♪

در این بحبوحه ♪ شادی دلم سر در گریبان است … !! ♪♪
حدیث حال من خواهی بخوان" ♪ شعر زمستان" است … !! ♪♪

"فروغ "کوچه ♪ را ظلمت "اسیر" نقشه اش کرده … !! ♪♪
هواتاریک و "دیوار"ی که می بینی ♪ در" عصیان" است … !! ♪♪

نسیم آرام ♪ می آید که شمع مهربان سوزد … !! ♪♪
نمی دانم که پروانه چرا سر در ♪ گریبان است؟؟؟!!!

من از دندانه های ♪ کوه غربت شکوه ها دارم … !! ♪♪
همیشه ازسرش تیری به سوی قلب ♪ انسان است … !! ♪♪