کــی ♪ واسه چشات ♪ می مُردش … !! ♪♪
اونی که ♪ عشقِ منو کشت … !! ♪♪
دارم میرم واسه همیشه … !! ♪♪
با تو بودن ♪ عمراً نمیشه … !! ♪♪
سزای کارِ تو ♪ همینه … !! ♪♪
تنها باشی ♪ واسه همیشه … !! ♪♪
دارم میرم ♪ من از کنارت … !! ♪♪

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : مرتضی سرمدی
ندارم دیگه کاری به کارت … !! ♪♪
پشتِ پا زدی به روزت ♪ می میره عشقِ سینه سوزت … !! ♪♪
کی واسه چشات ♪ می مُردش ♪ کی واست غصه می خوردش … !! ♪♪
کی تورو با همه غصه و هم و غم و درداش ♪ به عشق رسوندش … !! ♪♪
کی واسه چشات ♪ می مُردش ♪ کی واست غصه می خوردش … !! ♪♪

کی تورو با همه غصه و هم و غم و درداش ♪ به عشق رسوندش … !! ♪♪
با رسیدن به تو ♪ که افسوس ♪ به تباهی می رسیدم … !! ♪♪
مگه میشه دلوُ به کسی داد ♪ که از عشق هیچی نمی دونه … !! ♪♪
شاید تمومِ مهربونا ♪ پیشِ من ♪ همه کم می آوردن … !! ♪♪
من فقط تورو ♪ می خواستم … !! ♪♪
جز تو ♪ هیچ عشقی نداشتم … !! ♪♪
کی واسه چشات ♪ می مُردش ♪ کی واست غصه می خوردش … !! ♪♪
کی تورو با همه غصه و هم و غم و درداش ♪ به عشق رسوندش … !! ♪♪
کی واسه چشات ♪ می مُردش ♪ کی واست غصه می خوردش … !! ♪♪
کی تورو با همه ♪ غصه و هم و غم و درداش ♪ به عشق رسوندش … !! ♪♪
تا کمی در شهرمان باران فراوان ♪ می شود … !! ♪♪
در دلم از ♪ غصه ات آن لحظه طوفان می شود … !! ♪♪

می شوی طوفان غم مانند طوفان ♪ می وزی … !! ♪♪
زیر آن طوفان ♪ غم این سینه ویران می شود … !! ♪♪

در همان باران نم در بین آن برگ ♪ و خزان … !! ♪♪
غصه ات در قلب ♪ من آن لحظه پنهان می شود … !! ♪♪

با هجوم یاد ♪ تو در قلب و احساسم عزیز … !! ♪♪
مرد تو غمگین ترین انسان تهران ♪ می شود … !! ♪♪

خاطراتت ♪ می وزد همچون نسیمی بر دلم … !! ♪♪
یک نفر در آن زمان مانند باران ♪ می شود … !! ♪♪