عشق،هرجا رو کند آنجا خوش است… !! ♪♪
گر به دریا افکند دریا خوش است… !! ♪♪
گر بسوزاند در آتش،دلکش است… !! ♪♪
ای خوشا آن دل،که در این آتش است… !! ♪♪
تا ببینی عشق را آئینه وار… !! ♪♪
آتشی از جانِ خاموشت برآر… !! ♪♪
هرچه می‌خواهی،به دنیا در نگر… !! ♪♪
دشمنی از خود نداری سخت‌تر… !! ♪♪
عشق پیروزت کند بر خویشتن
عشق آتش می‌زند در ما و من.… !! ♪♪
عشق را دریاب و خود را واگذار
تا بیابی جانِ نو،خورشید وار.… !! ♪♪
عشق هستی زا و روح‌افزا بود
هرچه فرمان می‌دهد زیبا بود
چای میریزم با عطر هل… !! ♪♪
مینشینم کنار یاد تو
دستانم حلقه میشود به لیوان داغ… !! ♪♪
و چشمانی که بسته میشود
یادآورِ لحظات بودنت
و تو گویی هر لحظه در منی… !! ♪♪
نگاهت،چشمانت،صدایت.
و باز هم صدایت که… !! ♪♪
مستیِ ویرانگرِ دل است
چه وفادار است یاد تو که نمیرود… !! ♪♪
مینشیند کنار طعم خوش چای
دستانم به دستانت حلقه میشود… !! ♪♪


دل بیتاب مرا گر خَمِ ابروبِبَرد
شده آن روز که صبر دلم از رو بِبَرد
به نسیم گذران از سر زلفت بسپار… !! ♪♪
نکند عطر تو را از تن گیسو ببرد
به لبم مُهر خموشی زده ام تا که مَباد… !! ♪♪
ز حسودان احدی از دل ما بو ببرد
ندهد گر که جوابی به دعاها،دل من… !! ♪♪
چه کند چاره؟ مگر! دست به جادو ببرد
محوچشمان تو گشته ست چنان چشمانم
که نگاه تو مرا ساده به هر سو بِبَرد… !! ♪♪
کُند از جام ترک‌خورده تراوش، غم عشق
نبوَد مأمن امنی، «دل » اگر مو ببرد… !! ♪♪