زندگیم گوشه ی رینگ ♪ زیر مشت و لگده … !! ♪♪
اون طرف به رویاهام ♪ یه کسی چاقو زده … !! ♪♪
وقتی که گفتی بهم ♪ هیچوقت پی ام نگرد … !! ♪♪

انگاری دنیامو یکی ♪ تو آب خفه کرد! … !! ♪♪
سر که برگردوندی ♪ آرزومو کشتی … !! ♪♪
زندگیمو بردی ♪ با یه کوله پشتی … !! ♪♪
تو که در برکه ی شبها ♪ غزلی از ماهی … !! ♪♪
وسط حوضچه ی آبی رویا ♪ ماهی … !! ♪♪

بر من خسته ♪ که باپنجره ها همدردم … !! ♪♪
می شود سر بزنی ♪ نور بتابی گاهی … !! ♪♪

نکند جا بگذاری ♪ دل بی تاب مرا … !! ♪♪
ببر او را به سفر ♪ همره خود از راهی … !! ♪♪

دست در دست تو ♪ و هم قدمت می آید … !! ♪♪
که رهانیده ♪ شود از خطر گمراهی … !! ♪♪

نکند دل بدهم ♪ دل ندهی اما تو … !! ♪♪
بگذر از پیچ و خم گردنه ی ♪ خودخواهی … !! ♪♪

دردناک است ♪ ببینی دل جانکاهت را … !! ♪♪
که به زنجیر شود در ♪ نفس پر آهی … !! ♪♪

بگذارید ♪ بفهمند زنان مصری … !! ♪♪
یوسفی هست گرفتار ♪ درون چاهی … !! ♪♪

آخرین خواهش ♪ من در غزلی بی پایان … !! ♪♪
تو بمان عشق ♪ تو که قافیه ی دلخواهی … !! ♪♪