یکی حاضره با شبت * سر کنه یکی حاضره با غمت جون بده … !!
به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه * خاک تو خون بده … !!
همه سهمم از زندگی * خاکمه همین خاک که اسم تو مرزشه … !!
مگه میشه که ایران فراموش شه بدون تو * تاریخ بی ارزشه … !!
واسه آسمونت غم * بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم … !!
تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن * بی قراری که من بی قرارم … !!
کنار اومدم با غم و * شادیات کنار اومدم با زیاد و کمت … !!
چه زنده چه مرده تو آغوشتم کفن * دوختم آخر از پرچمت … !!
تا زنده ام هواتو نفس * میکشم بذار قسمتم گرد و خاکت بشه … !!
من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه * درد تو ساکت بشه … !!
واسه آسمونت غم * بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم … !!
تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن * بی قراری که من بی قرارم … !!
واسه آسمونت * غم بی امونت … !!
واسه آب و نونت * وطن بی قرارم … !!
تو طاقت * میاری با زخمای کاری … !!
وطن بی قراری که من بی قرارم … !!
واسه آسمونت غم * بی امونت … !!
واسه آب * و نونت وطن بی قرارم … !!
تو طاقت میاری * با زخمای کاری … !!
وطن بی قراری * که من بی قرارم … !!
واسه آسمونت غم * بی امونت … !!
برای جنونت وطن بی قرارم … !!
تو طاقت میاری * با زخمای کاری … !!
وطن بی قراری که * من بی قرارم … !!
حیف از محبتی که بریزم به پای تو … !!
می نالم از * تو و دل پر ادعای تو … !!
شد اشک دیده ام فوران * از نبودنت … !!
ابریست * آسمان دل من برای تو … !!
دل را گرفتی از من و گفتی * به جای آن … !!
میریزم * عشق و زندگیم را به پای تو … !!
من از وفا به عشق * تو خیری ندیده ام … !!
بخشیده ام عطای تو را بر * لقای تو … !!
مرغ دلم ز بام * تو دیگر پرید و رفت … !!
بیچاره آن دلی که شود * مبتلای تو … !!