ابنگونه آفتاب خداحافظی مکن با این دل خراب خداحافظی مکن… !! ♪♪
فرصت بده که تشنگیم برطرف شود میمیرم از سراب خداحافظی مکن… !! ♪♪
میمیرم از سراب خداحافظی مکن … !! ♪♪
شمع رخت چراغ شب خانه ی من است ای شمع من بتاب خداحافظی مکن… !! ♪♪
این راه انتهایش آتش گرفتن است برگرد آفتاب خداحافظی مکن… !! ♪♪
برگرد آفتاب خداحافظی مکن … !! ♪♪
آرام تر مگر که به خاطر سپارمت اینگونه با شتاب خداحافظی مکن… !! ♪♪
اینگونه با شتاب خداحافظی مکن… !! ♪♪
با این دل خراب خداحافظی مکن… !! ♪♪
برگرد آفتاب خداحافظی مکن… !! ♪♪
ای نابترین مظهر و سرچشمۀ آواز … !! ♪♪ / ای شور ، نوا ، هلهله و معجژۀ ساز از بادِ ۀجام رخ یارت چه حکایت … !! ♪♪ آن یار که خواندی به هوایش غزلی … !! ♪♪ناز… !! ♪♪ از نالۀ عشاق به درد آمده امروز جان و دل مردان سرافکنده و طنّاز … !! ♪♪ از عشق سرودی و فراق آمده حاصل بر ما بت عیار نگاهی نو بینداز … !! ♪♪ ای کاش که در نای گلویت رمقی بود یا اینکه اجل بر تو نمی کرد دری باز … !! ♪♪ ما سوخته و جمله جهان جامه دریدند … !! ♪♪ مرغان هوا آمده اند با تو به پرواز … !! ♪♪ در بارگه توسی و سلطان حماسه … !! ♪♪ از شوق رخت کیسۀ زر داده به سرباز هم باربد اینجا به کنارت بنشیند او چنگ نوازد تو بخوان قصۀ آغاز. … !! ♪♪ تقدیم به روح بزرگ استاد شجریان. … !! ♪♪