نگاه خاموش منو٠ فقط توو قصه ها ديدی … !!
باور نداری اين منم٠ از تاريکيم تو ترسيدی … !!
تو که يه روز اين آتيشوُ با دستای٠ خودت زدی … !!
با شعله های داغ اون٠ زمستونت رو خط زدی … !!
قانون جنگلو تو آوردی٠ توی زندگيت … !!
کشتی تا نميری و خون شد٠ اسير تشنگيت … !!

دانلود آهنگ سعید آذر قانون جنگل
من يه بازيچه مثِ ٠عروسکای بچگيت … !!
سهمم هم دو مشت پوچ توو٠ بردن هميشگيت … !!
نمیدونم چیکار کنم٠ به عشقت اعتباری نيست … !!
بايد که رد بشم٠ فقط توو موندنم جوابی نيست … !!
تا تو هنوزم از خودت فاصله داری٠ راهی نيست … !!
شدی يه نقطه ی ٠سياه يه نقطه هم خيالی نيست … !!
یا قدری دعایم کن دعایت ٠می کنم امشب … !!
که من رسم ٠رفاقت را رعایت می کنم امشب … !!

تو از دردِ دلم با او بگو ٠شب زنده داری کن … !!
که من از درد تو با او حکایت می کنم٠ امشب … !!

زلال اشک هایت٠ را بیا از چشمه جاری کن … !!
به سمتَت بهترینها را هدایت ٠ می کنم امشب … !!

بگو الغوث٠ خلصنا من الناری به سوزِ دل … !!
که من از آرزوی تو روایت ٠می کنم امشب … !!

تمام عمر ٠غافل بودم از دریای لطف او … !!
ولی در خواهشم از او درآیت٠ می کنم امشب … !!

نکردم هیچ ٠تدبیری برای حُسن تقدیرم … !!
بیا قدری دعایم کن دعایت ٠می کنم امشب … !!