نمیشه کند اصلا ازت دل… !! ♪♪
میدونی من این نبودم … !! ♪♪
دل و تغییر رفتارش خودم   موندم توی کارش … !! ♪♪
آخه من اصلا این شکلی نبودم … !! ♪♪
خیالت جمه جم هر کار کنی هواتو دارم … !! ♪♪
دلت هر وقت گرفت یه شاخه گل واست میارم … !! ♪♪
ببین هرجا که میرم بس که   بهت پرته حواسم … !! ♪♪
یه چیزی جا میزارم!… !! ♪♪


انقد تو جذابی واسم… !! ♪♪
که پرته تو میشه   حواسم… !! ♪♪


هی من شدم درگیر تاثیرت… !! ♪♪
رو قلبم نمیشه کند اصلا ازت دل… !! ♪♪


ی مغرور بی کله نگا   قلبش ی ذره… !! ♪♪
شده میدونی من این نبودم… !! ♪♪


دلو تغییر رفتارش خودم موندم توی… !! ♪♪
کارش آخه من اصلا ای  ن شکلی نبودم… !! ♪♪


خیالت جمع جمع هر کار کنی هواتو دارم… !! ♪♪
دلت هر وقت گرفت ی   شاخه گل واست میارم… !! ♪♪


ببین هر جا میرم بس که بهت پرته… !! ♪♪
حواسم ی چیزی   جا میذارم… !! ♪♪


خیالت جمع جمع هر کار کنی هواتو دارم… !! ♪♪
دلت هر وقت گرفت ی   شاخه گل واست میارم… !! ♪♪


ببین هر جا میرم بس که بهت پرته… !! ♪♪
حواسم ی چیزی   جا میذارم… !! ♪♪


تو با این سن کم بردی… !! ♪♪
ازم هوش و   حواس و زندگیمو… !! ♪♪


الان کاشکی فقط باشی… !! ♪♪
بلد بیشتر کنی   وابستگیمو… !! ♪♪


خیالت جمع جمع هر کار کنی… !! ♪♪
هواتو دارم دلت هر وقت گرفت… !! ♪♪


ببین هر جا میرم بس که   بهت پرته… !! ♪♪
حواسم ی چیزی جا میذارم… !! ♪♪


خیالت جمع جمع   هر کار کنی هواتو دارم… !! ♪♪
دلت هر وقت گرفت ی شاخه گل واست میارم… !! ♪♪


ببین هر جا میرم بس که   بهت پرته… !! ♪♪
حواسم ی چیزی جا میذارم… !! ♪♪