گفتم بری هر کی بیاد فیکه   رفتی همین نزدیکیا مث که… !! ♪♪
آخه همش احساست میکنم ...… !! ♪♪
تو عشقت و خاطره هات غرقم   صدام کردی یا که صدات کردم… !! ♪♪
آخه همش احساست میکنم … !! ♪♪
تو مرگ نداری واسه این دل من میبینی این دیوونه ریخته بهم
د لعنتی زود بیا دیره   یکم دارم از دست میرم… !! ♪♪
یه بازی ساده برات بودم نه عاشقم بودی نه آلودم
از اولم از تو سوا بودم دارم از دست میرم… !! ♪♪
قرارمون باشه واسه یه روز قشنگ
واسه همون روزی   که عشق من بمونه همش… !! ♪♪
واسه اون روزی که نگرانی ندارم بری
توام واقعا از زیاد بودن علاقت بگی… !! ♪♪
یه جایی که پر   از حال خوب باشه فقط
به جز من دیوونه هر کسی دور باشه ازت… !! ♪♪
قرارمون یادت نره اگه   میخوای بری… !! ♪♪
دیگه چاره ای جز این حرفا نیست زیادی بشی
تو مرگ نداری واسه این دل   من میبینی این دیوونه ریخته بهم… !! ♪♪
د لعنتی زود بیا دیره یکم دارم از دست میرم
یه بازی ساده برات   بودم نه عاشقم بودی نه آلودم… !! ♪♪
از اولم از تو سوا بودم دارم از دست میرم


تـا بی کران‌ها  دوستت دارم عزیزم… !! ♪♪
دریـایِ عـشقت در دلم ساحل ندارد
با اینکه می‌روید نفس   در سینه اما… !! ♪♪
این مزرعه بی عشقِ توحاصل ندارد
گـر لحظه‌ای   مـاهِ رُخـت بر مـن نتابد… !! ♪♪
هــفــت آسمــانِ دل مـهِ کـامل ندارد
دل را فــدایــی می‌کنم  بـر زیرِ پایت… !! ♪♪
ســازِ شکسـته ارزش و قــابــل ندارد
سـر تا به پایِ   من به راهت می‌خرامند… !! ♪♪
ایـن کـاروان از دوری‌ات   مـحمل ندارد
در راهِ عشقِ سینه سوزت قلبِ عاشق
چون‌چشمه‌‌ی پاکیست  سنگ‌وگِل ندارد… !! ♪♪