آی زمونه آی زمونه آی زمونه … !!
میدونی اونی که میخوایش ٠ نمیمونه … !!
آی زمونه آی ٠ زمونه آی زمونه … !!
هرکی عاشق شده ٠ این دردوُ میدونه … !!

رسم عشق یعنی جدایی ٠ یعنی تویی و تنهایی … !!
آدما میانو میرن ٠ تو میمونی و شبایی … !!
که تا وقتی ماه بیداره ٠ چشم تو همش میباره! … !!
یعنی گوشه گوشه ی شهر ٠ اونو یادِ تو میاره … !!

دانلود آهنگ علی حاتمی رسم عشق

آی زمونه آی زمونه ٠ هرکی عاشقه میدونه … !!
اگه دل دادی میمیری ٠ اینه قانونِ زمونه … !!
سهم من از این زمونه ٠ دوری و درده خدا میدونه … !!
عوض شادی غصه و غم ٠ توی قلب من جا میمونه … !!
یه روزی میاد که ٠ دیگه واسه جبران خیلی دیره … !!
وقتی گل سرخ ٠ عشقو باد از رو ساقه میچیه … !!
آی زمونه آی زمونه ٠ هرکی عاشقه میدونه … !!
اگه دل دادی میمیری ٠ اینه قانونِ زمونه … !!
با اذان ٠ مسجد ومحراب صدا کرد مرا … !!
بشتابید صلاهً است ٠ ندا کرد مرا … !!
در نمازم سر ٠ سجاده نشستم با عشق … !!
سجده ام بنده ی پا بندِ ٠ ٠ ٠ خدا کرد مرا … !!
عابدی دیدم و گفتم که دعایم بکند … !!
پیرِ فرزانهِ حکیمانه دعا کرد مرا … !!
خوب شد ٠ راه صراطی که شنیدم رفتم … !!
مسجد از ظاهر دنیا ٠ چه جدا کرد مرا … !!
ما اگر ذره ی ٠ خاکیم و خطاکار خدا … !!
بنده ی توبه و بخشیده ٠ خطا کرد مرا … !!