برگ برندس* اون چشات … !!
میدونی نقطه ضعفمو … !!
تویی که از* دلم نمیری … !!
آب رو آتیشه* برام وقتی که خیلی دلخورم … !!
منو تو آغوشت بگیری … !!
تویی شیش دنگ قلبم* بایدم باشی … !!
تو یه احساس* نابی مث نقاشی … !!
تو دل مرواریدت* پر احساسه … !!
خود عشق حتی عشقو باتو* میشناسه … !!
برگ برندس* اون چشات … !!
میدونی نقطه ضعفمو … !!
تویی که از* دلم نمیری … !!
آب رو آتیشه برام وقتی که* خیلی دلخورم … !!
منو تو آغوشت * بگیری … !!
یه جوری* جذابی که همه حیرونن … !!
بدتم خوبه عشقم* همه میدونن … !!
روی چشمام* میذارم همه حرفاتو … !!
توی دنیای دیگم* عزیزم با تو … !!
برگ برندس* اون چشات … !!
میدونی* نقطه ضعفمو … !!
تویی که از دلم * نمیری … !!
آب رو آتیشه* برام وقتی که خیلی دلخورم … !!
منو تو آغوشت بگیری … !!
هوا عجیب در اقلیمِ دل *زمستانی ست … !!
گلویِ گردنه یِ *مه گرفته طوفانی ست … !!
زمان *زمان زیادی است چشمِ* من محروم … !!
از انعکاسِ خودم* در شبِ چراغانی ست … !!
عذابِ درد مرا کشته* است در سلّول … !!
کسی در انفرادیِ جسمم* همیشه زندانی ست … !!
هجومِ *درد نفس را دوباره* کارد زده … !!
جهانِ سینه پر از قتل هایِ *میدانی ست … !!
مسیرِ سبز *مرا گول زد در اوّلِ راه … !!
ولی ببین که هم اکنون* فقط بیابانی ست … !!
همیشه ساختم وسوختم* ولی انگار … !!
که سرنوشت *من و عشق رو به ویرانی ست … !!
امید داشت دلِ بینوا *خدا زنده است … !!
خبر رسیده خدا هم *خدایِ پایانی ست … !!
بساطِ عیش فراهم شده *برایِ همه … !!
تعارفم نشده عشق* این چه مهمانی ست … !!