خزون شد عمر من گل سرخ و سپیدم کجاست ♪ پیراهن دستاتو بپوشم… !! ♪♪

چه سرده تن من درون از ♪ غم می سوزم گره خورد به عشقت جانا سرنوشتم … !! ♪♪

نشد با اشکهای سردم جای خالی تو پر کردن ♪ به حال این اشک ها ای گل دمادم گریه می کردم … !! ♪♪

خاطرات هم ♪ نتونستن تورو به من برگردونن نمیشه کم به تو حسم همیشه ♪ عاشقت هستم… !! ♪♪
گفت برخیز و برو ♪ آن گوشه کم کم پشت کن … !! ♪♪
گفتمش من؟گفت آری با ♪ توهستم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش دارد ♪ صدایی می رسد از آن طرف … !! ♪♪
گفت در را بسته ام از پشت ♪ شکستی محکم پشت کن … !! ♪♪

گفتم اما این ♪ حرامی خانه از دشمن پر است … !! ♪♪
گفت بر مال و منال خویش ♪ از دم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش دنیا غریب ♪ آباد امثالِ من است … !! ♪♪
گفت در دنیا به محرم ♪ شکستی غیر محرم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش شکستی حتی تو هم ♪ اهلِ رفاقت نیستی … !! ♪♪
گفت کو اهل دلی ؟ حتی به من هم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش وقتی که چاقو دسته اش را می برد … !! ♪♪
گفت دیگر بگذر از ♪ درد و به مرهم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش ویرانه شد این خانه ی اجدادی ام … !! ♪♪
گفت مثلِ ما به ♪ کرمانشاه یا بم پشت کن … !! ♪♪

گفتمش گم شد ♪ مگر نام و نشان آدمی … !! ♪♪
گفت ساکت بچه جیغو ♪ مثل آدم پشت کن … !! ♪♪