همچو آن ♪  ابر بهارم !!
میچکم هر لحظه هردم …  !! ♪♪
مثل باران ♪  بی قرارم!!

هرنفس بوئیدن او …  !! ♪♪
در خیالم  ♪ بودن او!!
بودن من غرق حسرت …  !! ♪♪
حسرت ♪  خندیدن او!!
آسمان تو باورم کن …  !! ♪♪
بشنو فریاد  ♪ دلم را !!
خسته از ♪  جنس زمینم …  !! ♪♪
با تو گویم مشکلم را!!
"قرص ماه رفته  ♪ از دیوار بالا را ببین …  !! ♪♪
چشم هایی برده رونق زآب  ♪ دریارا ببین !!

تیک تاکِ ِ  ♪ ساعتی موزون و گلدان درکنار …  !! ♪♪
خیزشِِ امواج گیسویی٘ ♪  دلارا را ببین !!

پسته یِ  ♪ خندانِ لب ها سیبِ لبنانی نگاه …  !! ♪♪
دامنِ چین چین و ناز قد رعنا  ♪ را ببین !!

موج هایِ مُلتهِب ♪  از خنده اش دل می برد …  !! ♪♪
می نوازد سازِ دل همچون نکیسا ♪  را ببین !!

پیرهن کردند  ♪ پاره عاشقانِ سینه چاک  …  !! ♪♪
نازمریم، حُسن یوسف،رخ ♪  زلیخا را ببین !!

خطَ ابرویِ کمانش ♪  نامه یِ دلدادگی …  !! ♪♪
نقطه یِ  ♪ جیمِ نشانده با چلیپا را ببین !!

چشم هایش ♪  امپراتورِشکارِ دیده ها …  !! ♪♪
صیدهایِ دست و پابسته و  ♪ رسوا را ببین !!

او سوار ♪  حضرتِ شبدیزِ شیرینِ لبش …  !! ♪♪
حکمرانی می کند اقلیمِ ♪  دلهارا ببین !!