خیلی خیلی سخته برام ♪ که چجوری باورش کنم … !! ♪♪
بعد گذشتن ♪ این همه زمان … !! ♪♪
الان داری رو میکنی ♪ شخصیت اصلی خودتو برام … !! ♪♪
کم نبود که اضافه کردی مشکل ♪ هی روی مشکلام … !! ♪♪
من زیر نم بارون ♪ دارم به تو فکر میکنم … !! ♪♪
به رفتارای دوتامون … !! ♪♪

از رو زمین تا آسمون ♪ فرق داره دنیامون … !! ♪♪
کارات یه دیواری کشید ♪ بین هردوتامون … !! ♪♪
تو رفتی من و ترکم کردی ♪ خیلی راحت و آسون … !! ♪♪
من زیر نم ♪ بارون دارم به تو فکر میکنم … !! ♪♪
به رفتارای دوتامون … !! ♪♪
از رو زمین تا آسمون ♪ فرق داره دنیامون … !! ♪♪
کارات یه دیواری کشید ♪ بین هردوتامون … !! ♪♪
تو رفتی من و ترکم کردی ♪ خیلی راحت و آسون … !! ♪♪
شد هویدا ز گلستان خیالم ♪ راهی … !! ♪♪
من به ♪ سودای تو تا عشق بورزی گاهی … !! ♪♪

واژه های قلمم بی تو ♪ غم انگیز افتاد … !! ♪♪
گرچه این غم بکند با غزلم ♪ همراهی … !! ♪♪

کاش می شد بشوم گم ♪ اثری نا پیدا … !! ♪♪
تا که تو جلوه کنی در شب من ♪ چون ماهی … !! ♪♪

آه باران،چه کنی در شب دلتنگی ها … !! ♪♪
ابر می بارد و من غرقِ تبِ جانکاهی … !! ♪♪


سالها در طلب مهر ♪ صبوری کردم … !! ♪♪
در شگفتم من از این بخت بدین کوتاهی … !! ♪♪

شد زلیخای درون شهره به بی تابی ها … !! ♪♪
یوسفش رفت ♪ نهان شد به میان چاهی … !! ♪♪