من از وقتی یادم میاد؛ با خودم تو رویام هر شب قدم میزنه