عاشق منم ♪ که مونده عطرِ تو، روی تنم … !! ♪♪
هنوز به آب و آتیش میزنم ♪ کنارِ تو بمونم … !! ♪♪
آرامشم تویی ♪ که روز و شب درگیرشم … !! ♪♪
واسه تو ♪ از همه دست می کشم … !! ♪♪
گره خوردی ♪ به جونم … !! ♪♪
می شود باغ را بهاری ♪ کرد … !! ♪♪
خاک را ♪ خیس جویباری کرد … !! ♪♪

می شود با زبان ♪ خوشبختی … !! ♪♪
بوسه ها ♪ بر لب نگاری کرد … !! ♪♪

ساعت صفر عاشقی ♪ را شب … !! ♪♪
منتظر ♪ ثانیه شماری کرد … !! ♪♪

هم نفس با نسیم ♪ رویایی … !! ♪♪
کوچه را ♪ عاری از غباری کرد … !! ♪♪

جامه ی سبز ♪ زندگانی را … !! ♪♪
قد کشید ♪ و تن چناری کرد … !! ♪♪

دشت را ♪ رنگ معرفت پاشید … !! ♪♪
غنچه را در چمن ♪ اناری کرد … !! ♪♪

هم کلام ♪ شکوفه های یاس … !! ♪♪
عشق را نغمه ی هزاری ♪ کرد … !! ♪♪

می شود ♪ در حدیث برگی سبز … !! ♪♪
شور و غوغای رستگاری ♪ کرد … !! ♪♪

بر درختی ♪ که سر زده خورشید … !! ♪♪
مهر را شاخه شاخه ♪ جاری کرد … !! ♪♪