منم مثل تو ٠ مات این قصه ام … !!
تو هم مثل من امشب ٠ دعوتی … !!
درست تو ٠ همین ساعت و ثانیه … !!
سزاوار زیباترین رحمتی … !!
تو این حس و حال ٠ عجیب و غریب … !!
دو تا بال ٠ می خوای که رو شونته … !!
تو از هر مسیری بری ٠ می رسی … !!
تو از هر دری بگذری خونته … !!
از این سفره ها ٠ معجزه دور نیست … !!
ببین دست دنیا تو دست منه … !!
دعا می کنم ٠ تا اجابت بشه … !!
دعا می کنم چون دلم روشنه … !!
من از عشقِ بارون ٠ به دریا زدم … !!
به بارون و به آسمون دعوتیم … !!
چه مهمونی ٠ با شکوهی شده … !!
تو این لحظه هایی که ٠ هم صحبتیم … !!
من از عشقِ ٠ بارون به دریا زدم … !!
به بارون و به آسمون دعوتیم … !!
چه مهمونی با شکوهی ٠ شده … !!
تو این ٠ لحظه هایی که هم صحبتیم … !!
تو این حس و حال ٠ عجیب و غریب … !!
دو تا بال می خوای که رو شونته … !!
تو از هر ٠ مسیری بری می رسی … !!
تو از هر دری بگذری خونته … !!
از این سفره ها معجزه ٠ دور نیست … !!
ببین دست دنیا تو دست منه … !!
دعا می کنم ٠ تا اجابت بشه … !!
دعا می کنم چون دلم ٠ روشنه … !!

من از عشق بارون ٠ به دریا زدم … !!
به بارون و به آسمون دعوتیم … !!
چه مهمونی ٠ با شکوهی شده … !!
تو این لحظه هایی که هم صحبتیم … !!
من از عشق بارون ٠ به دریا زدم … !!
به بارون ٠ و به آسمون دعوتیم … !!
چه مهمونی با شکوهی ٠ شده … !!
یاد تو از پس ٠ صد پرده صدا کرد مرا … !!
با خودش بر تن یک آینه "ها" ٠ کرد مرا … !!

رفته بودم ٠ همه شب در سفری بی انجام … !!
بوی عشق آمد و در صبح رها ٠ کرد مرا … !!

دست خورشید ٠ تو بر شانه ی دشتم پاشید … !!
یک بغل عشق ...که در شوق تو جا ٠ کرد مرا … !!

نفسِ باد ٠ به پهنای تنم می غلتید … !!
دستِ مهرِ تو به یک لمس ٠ "خدا" کرد مرا … !!

ابرِ غم آمد ٠ و بر شادیِ من ایوان زد … !!
تیره شد خانه و از نور جدا ٠ کرد مرا … !!

رود هم ٠ پای من و جاریِ چشمانم شد … !!
اشک دریا شد و درگیرِ "چرا" ٠ کرد مرا … !!