محمود کریمی ذاکر نام آشنا عرصه مداحی ایران این بار با نماهنگ زیبا عبد گنهکار دل مشتاقان اهل بیت را امیدواریم از عبد گنهکارت دلش بی قراره محمود کریمی لذت ببرید و در شرایط مختلف آن را پلی کنید.