شراب کهنه ی ♪ من هستی چگونه قالی کرمانی… !! ♪♪
که در شرایط بی آبی درون ♪ کوچه خیابانی… !! ♪♪
اگر بنا به نوشتن ♪ بود و اینکه قلم بچرخانی… !! ♪♪
زبان خواندنتم وا بود بگو چه ♪ بر سرت آوردم… !! ♪♪

اگر که یک طرفه ♪ بی رحم به پیش قاضی نمیرفتم… !! ♪♪
خراب بر سر تو هرگز تو ♪ شخصیت بدی بودی… !! ♪♪
منم در آتش هجرانت و غرق یاد خروشانت… !! ♪♪
چقدر شاکیم از دستم تو را ♪ محاکمه میخوانم… !! ♪♪

تو باز خاطره ♪ خواهی شد دوباره آمدی و رفتی… !! ♪♪
من و تو دافعه داریم و تو قطب ♪ مثبت و من منفی… !! ♪♪
ولی بدون توام گیجم ولی ♪ بدون منم هیچی… !! ♪♪
چرا نمیشه ♪ تمومش کرد که هیچه آخر این هیچی… !! ♪♪

تو باز خاطره خواهی ♪ شد دوباره آمدی و رفتی… !! ♪♪
من و تو دافعه داریم و تو قطب مثبت ♪ و من منفی… !! ♪♪
ولی بدون توام ♪ گیجم ولی بدون منم هیچی… !! ♪♪
چرا نمیشه تمومش کرد که ♪ هیچه آخر این هیچی… !! ♪♪

دلتنگ میشوم ♪ اما نمیشود برسم بهت… !! ♪♪
برای من امروز اگر کسی ♪ بره سمتت… !! ♪♪
چگونه سر ♪ کنم امسال بدون تو منو پاییز… !! ♪♪
چه خشکه قد شوم ♪ اما ببینمت سر پایین… !! ♪♪

یه عمر خاطره را ♪ تو چگونه در طی چند سال… !! ♪♪
طبیب حاذق این شهر چه است ♪ چاره ی سرسام… !! ♪♪
چه کودکانه ♪ گریستی و من کاری نکردم… !! ♪♪
زمین میخورم هر بار ♪ اگر کسی بگه مَردم… !! ♪♪

تو باز خاطره خواهی ♪ شد دوباره آمدی و رفتی… !! ♪♪
من و تو دافعه داریم و تو قطب مثبت ♪ و من منفی… !! ♪♪
ولی بدون توام ♪ گیجم ولی بدون منم هیچی… !! ♪♪
چرا نمیشه تمومش کرد که هیچه ♪ آخر این هیچی… !! ♪♪

تو باز خاطره ♪ خواهی شد دوباره آمدی و رفتی… !! ♪♪
من و تو دافعه داریم و تو قطب مثبت و من منفی… !! ♪♪
ولی بدون توام گیجم ولی ♪ بدون منم هیچی… !! ♪♪
چرا نمیشه تمومش ♪ کرد که هیچه آخر این هیچی… !! ♪♪

بزا بگذرن روزای ♪ تلخمون… !! ♪♪
خودت ♪ رو تو روزای بد جا نذاز… !! ♪♪
زمانی که دلگیری از زندگی… !! ♪♪
روزای خوش قبلو ♪ یادت بیار… !! ♪♪

دوتا پلکتو ♪ وصله کن روی هم… !! ♪♪
به رویای ذهنت یه ♪ فرصت بده… !! ♪♪
بزا خوش کنه ♪ حالتو آرزوت… !! ♪♪
خودت رو به خوشبختی ♪ عادت بده… !! ♪♪

بشین پای ♪ حرف دلت تا کمی… !! ♪♪
سبک شه دلت ♪ غصه تم کم میشه… !! ♪♪
ببین هرکی که بچه داره برا… !! ♪♪
بغل کردن زندگیش ♪ خم میشه… !! ♪♪

اگه ریزه ♪ قدری بزرگش بکن… !! ♪♪
گمون کن که این ♪ زندگی بچه ته… !! ♪♪
یه کم خم ♪ میشی اولش تا یه روز… !! ♪♪
ببینی عروسی ♪ توی کوچه ته… !! ♪♪