چه زیبا کرده ای دل را -به یمن عشق- در بندت… !! ♪♪
اسیر خاطراتم -خاطراتِ باغِ دربندت… !! ♪♪

میان ازدحام بی کسی لبریز غم بودم… !! ♪♪
تو دستم را گرفتی و شدم یک عمر پابندت… !! ♪♪

پر از تاب است‌ و‌ بیتابی ♪ هزار و سیصد و‌ اندم… !! ♪♪
پر از ناز است و طنّازی ♪ هزار و سیصد و اندت… !! ♪♪

تو دریایی... تو از گل گل تری. ♪ از عشق زیباتر … !! ♪♪
جهان را گشتم‌ و دیدم ندیدم مثل و مانندت… !! ♪♪

به لبخندی دل از من بردی و دیوانه ام کردی … !! ♪♪
به تو‌ مدیونم و ممنونم از ماشین زمان سوغات لبخندت … !! ♪♪

زدم فالی و تعبیرش چنین شد ♪ بعدِ دلتنگی...
مزیّن میشود روزی به اسمِ من گلوبندت… !! ♪♪