سر به دیوار زدم ♪ دل دیوار شکست … !! ♪♪
این همه در به دری ♪ این همه غصه بس است … !! ♪♪
دل پر از داغ شده طاقتم طاق شده ♪ این همه غصه بس است … !! ♪♪
دل تو سر به هوا دل من خاک به سر ♪ هنوز از من دوری هنوز از راه به در … !! ♪♪

تنظیم قطعه : امید ساربانی
با دل ساده نجنگ ♪ نرود میخ به سنگ … !! ♪♪
منو این حال خرابم ♪ تو و این خنده ی بیخود … !! ♪♪
آه یکی عاشق یکی مغرور ♪ قصه از غصه شروع شد … !! ♪♪
میرم از هرجا که باشی ♪ … از تمام این حوالی … !! ♪♪
بعد این تو قاب قصه ♪ جای من پیش تو خالی … !! ♪♪

بی جهت این دل تنها به تو خوش بود ♪ بی سبب از تب عشقت شده نابود … !! ♪♪
این شب ها ♪ دم به دم از عاشقی میترسم وای … !! ♪♪
آرزو میکنم از دیده بیوفتی ♪ بسمه هرچی که بد کردی و گفتی … !! ♪♪

ملودی : مهراج ♪ سام فتحی … !! ♪♪
این دلم با تو بیاد ♪ آخه برای چی … !! ♪♪
منو این حال خرابم ♪ تو و این خنده ی بیخود … !! ♪♪
آه یکی عاشق یکی مغرور ♪ قصه از غصه شروع شد … !! ♪♪
میرم از هرجا که باشی ♪ از تمام این حوالی … !! ♪♪
بعد این تو قاب قصه ♪ جای من پیش تو خالی … !! ♪♪
آفتاب از ♪ گوشه ای افتاد و گفت … !! ♪♪
می شود من جای یارت ♪ رو کنم … !! ♪♪

او به خوابی ناز مانده ♪ می شود … !! ♪♪
من به ♪ جایش رو به تو این سو کنم … !! ♪♪

عشوه می آیم برایت ♪ جای او … !! ♪♪
گر چه گرمم ♪ کار آن ابرو کنم … !! ♪♪

گفتم ای خورشیدِ جان ♪ جای تو نیست … !! ♪♪
من ♪ تمنای همان آهو کنم … !! ♪♪

صد هزاران ♪ چون تو آید صبح ها … !! ♪♪
باید هر صبحم به عطرش ♪ بو کنم … !! ♪♪

عشق ♪ فرمان می دهد اینگونه کن … !! ♪♪
گشت علت این که بر آن ♪ خو کنم … !! ♪♪
معبد چشم ♪ تو مسجد شده بر من گاهی … !! ♪♪
می کنی عاشق خو د معتکف ♪ از هر راهی … !! ♪♪

بوی تکبیر ♪ سجودت که شنیدم از دور … !! ♪♪
پی قد قامت چشمت ♪ ♪ نکشیدم آهی … !! ♪♪

چون که یوسف شده ای پیش دل من اکنون … !! ♪♪
کاش از هجر زلیخا نروی ♪ درچاهی … !! ♪♪

عشق با ان ♪ همه زیبایی و عاشق کشیش … !! ♪♪
کرده با این دل بیمار ♪ کنون همراهی … !! ♪♪


باده ام ♪ شاد ز یُمن قدمت معشوقا … !! ♪♪
جرعه ای عشق بنوشان ♪ تو به هر جانکاهی … !! ♪♪

هر که عاشق ♪ نشود بر رخ چون مهتابت … !! ♪♪
منتهی هست قدومش به ♪ ره گمراهی … !! ♪♪