گفته بودی که بخوانم ♪ غزلت را گاهی … !! ♪♪
خواندمش ♪ ای عجب از رندی و این خودخواهی … !! ♪♪

گفته بودی به جنون میرسی ♪ از بی‌خبری … !! ♪♪
آه دیوانه منم ♪ نیست مرا همراهی … !! ♪♪

دست تقدیر ♪ مرا گوشه ی تنهایی خود … !! ♪♪
چو رها کرد نپرسید ♪ چه را میخواهی … !! ♪♪

روزگارم شده ♪ چون فصل خزان از غم هجر … !! ♪♪
چشم در راه بهارم ♪ برسد از راهی … !! ♪♪

من که مشتاق توام ♪ عاشقی ات از سر گیر … !! ♪♪
و به فریاد بگو بیدل ♪ و خاطرخواهی … !! ♪♪
ای که ♪ از رازِ درونِ دلِ من آگـــــاهــــــــے … !! ♪♪
کاش سر می زدی ♪ از لطف به قلبم،گاهے … !! ♪♪


آن چنان مستِ هوایت شده ام ♪ بی اغراق … !! ♪♪
می کنـــم با ♪ همه ی قـــافیه ها همـــــراهے … !! ♪♪


گاه لبخند به لب ♪ گاه پُر از اشک و غمی … !! ♪♪
کاش میگفتی ازاین عشق ♪ چه ها میخواهے … !! ♪♪


رویِ بامِ دل تو ♪ قصـــــــدِ اقامت دارم … !! ♪♪
بی هوا پر نزدم ♪ مثلِ کبـــــــوتر چاهـــے … !! ♪♪


آن قَدَر تنگــــــ دلم ♪ صبـــــــر ندارم دیگر … !! ♪♪
می رسانم به تو خود را ♪ شده از هر راهے- … !! ♪♪


منطق الشعــر دلم ♪ ترجمه ی وادیِ توست … !! ♪♪
عینِ عشق است همین حیرت و ♪ این گمراهے … !! ♪♪
عادتی ♪ مانده مرا از هوس و عهد شباب … !! ♪♪
می کشم یک پک سیگار ♪ سحرگه گاهی … !! ♪♪

من نه معتاد به ♪ دود و نه به این سیگارم … !! ♪♪
می کشم گاه ♪ پکی از هوس و دلخواهی … !! ♪♪

گر که یک روز ببیند نخ سیگار ♪ به دست … !! ♪♪
می زند داد زنم ♪ می کشد از دل آهی … !! ♪♪

می کند شیون ♪ و بیداد چنان وقت سحر … !! ♪♪
با دو صد طالب بخشش نکند ♪ کوتاهی … !! ♪♪

بعد از آن ♪ صحبت زیبا بکند با من زار … !! ♪♪
که تو در کلبهء ما در نظرم ♪ چون شاهی … !! ♪♪

لایقت خوردن ♪ شیر و عسل از شهد گل است … !! ♪♪
ای که این صورت تو در نظرم ♪ چون ماهی … !! ♪♪

حیف باشد ♪ که به جای نفس پاک سحر … !! ♪♪
عطر گل را بدهی سوختنی ♪ از کاهی … !! ♪♪

منع ما کرده ♪ نبی از ضرر و کار زیان … !! ♪♪
که تو فرمانبر قرآن و رسول ♪ اللهی … !! ♪♪

این نه راه ♪ است که سر منزل مقصود بری … !! ♪♪
به یقین دان که در آخر به ♪ ته هر چاهی … !! ♪♪

پند و اندرز ♪ دهد هر سحرم تا سر شام … !! ♪♪
چون که بیدار شوم باز ♪ من و گمراهی … !! ♪♪

کار زن بر ♪ من بیچاره فقط نق زدن است … !! ♪♪
گر کمی خنده کند نیست ♪ مگر اکراهی … !! ♪♪