دستی دستی منو دست ٠ میندازی هی عمدا … !!
تا بهت ٠ میگم بریم بیرون… میگی بعدا … !!
دلبر لجباز! منو دور ننداز ٠ بیخودی عشقم … !!
میدونم با خودت این روزا چند چندی … !!
یه شب اخمات تو همه ٠ یه شب تو میخندی … !!
دلبر لجباز ٠ منو دور ننداز بیخودی عشقم … !!
یا بیا بمون کنارم یا بگو دوست ندارم ٠ یه کاری تو کردی با ٠ دلم که بیقرارم … !!
یا بیا بمون کنارمیا بگو دوست ندارم ٠ یه کاری تو کردی با دلم که بیقرارم … !!
دلت گیره، سراغمو نمیگیره ٠ میدونم شبا خوابت نمیگیره … !! … !!
دیگه بسه دیوونگی شدم خسته ٠ ازم دوری دلم ولی بهت وصله … !!
یا بیا بمون کنارم یا بگو دوست ندارم ٠ یه کاری تو کردی با دلم که بیقرارم … !!
یا بیا بمون کنارمیا بگو دوست ندارم ٠ یه کاری تو کردی با دلم که بیقرارم … !!
بوی گل بوی ٠ سمن هدیه فراوان داریم … !!
چشم بد دور نگار امد ٠ و مهمان داریم … !!
سخنش قند ٠ مسلم به دو بادام هنر … !!
وه چه اوقات خوشی با ٠ در و مرجان داریم … !!
از خدا خواسته ٠ بودم به دعا این روزی … !!
کار باشد به خدا روز به ٠ سامان داریم … !!
قدر مجموعه ٠ گل مرغ سحر داند و بس … !!
ورنه ممکن نبود بوی به ٠ کنعان داریم … !!
باغبانا سبد ٠ یاس و اقاقی بردار … !!
که به دامن نه عجب غنچه خندان داریم … !!
به امیدی بدهند این همه ٠ اوقات شریف … !!
ما به ٠ سلطان خود این راز به پیمان داریم … !!
دیرگاهیست که در دل غم ٠ جانان داریم … !!
زین سبب ٠ شعر و غزل خوانی و دیوان داریم … !!
عشق ٠ قربانی عقل است که خود می دانیم … !!
ما در این معرکه ٠ صدها دل ویران داریم … !!
شکوه ها هست ٠ به دل در شب دل تنگی ها … !!
شرح بیداد و غم و درد فراوان ٠ داریم … !!
دانلود آهنگ وحید صانع دلبر لجباز
شد زلیخای ٠ درون شهره به بی تابی ها … !!
بی خبر بود که ما یوسف ٠ کنعان داریم … !!
زندگی چیست به جز داغ نگاهی ٠ گاهی … !!
سوز هجران ٠ و تبی بی سرو سامان داریم … !!
نیمه شب گشت و هنوزم به ٠ تحیّر گوییم … !!
پس چرا ٠ تکیه بر آن یار گریزان داریم؟ … !!
سالها گشت و ٠ گذشتیم و صبوری کردیم … !!
حسرت دیدن آن عاشق پنهان داریم … !!