بهت میگم خلاصه·٠•●
خواستمت ٠همیشه واس·٠•●
خودمو خودتو·٠•●
نه هیچ چیز دیگه ای·٠•●
اینو بدون·٠•●
باتو آروم·٠•●
میگیره این·٠•●
دل ٠داغون·٠•●
باشی پیشم·٠•●
رو قولمم·٠•●
اونی که میخایی·٠•●
میشم·٠•●
دلم پر میکشه٠ واسه دیدنت·٠•●
خدا میدونه که عشقت تو سینم·٠•●
واسه حتی یه لحظه·٠•●
که من ببینمت·٠•●
یکیو دوس٠ دارم·٠•●
ولی اون دوسم نداره·٠•●
میخامش طوفانی·٠•●
چرا آخه ٠دل نداره·٠•●
یادته کلبه آرومو·٠•●
تو دل جنگل٠ نم بارونو·٠•●
دلو زدم به دریای٠ چشمات·٠•●
لب ساحل بااون نگاه گیرات·٠•●
دلم پر میکشه ٠واسه دیدنت·٠•●
خدا میدونه٠ که عشقت تو سینم·٠•●
واسه حتی یه لحظه٠ که من ببینمت·٠•●
‍ در چشم تو بس ٠عشوه یِ پروانه شدن بود·٠•●
دل در شُرفِ فصلِ صمیمانه٠ شدن بود·٠•●

در کوچه و پس کوچه یِ الماس فروشان ·٠•●
یاقوت لبت، لایقِ دردانه٠ شدن بود·٠•●

بم بودم و روی گسلِ زلزله یِ عشق·٠•●
در طالع من٠ نحسیِ ویرانه شدن بود·٠•●

موهایِ پریشانِ من ای٠ خواب و خیالم ·٠•●
در حسرتِ ٠انگشت تو و شانه شدن بود·٠•●

لب در طلبِ٠ بوسه یِ داغت شده مدهوش·٠•●
این وسوسه از بر ْکتِ مستانه٠ شدن بود·٠•●

تو شاهد٠ مرگِ دلِ دیوانه نبودی·٠•●
لیلی شدنم لایقِ افسانه٠ شدن بود·٠•●