هر چی که عشقه رو    زمین مال دل من و تو… !! ♪♪
آخ که خریدن داره این حال دل من و تو
دلو کردی گرفتار آهای    دختر قاجار… !! ♪♪
عشق تورو تو همه کوچه ها زدم جار
شهرو خبردار کن    هر کی خوابه بیدار کن… !! ♪♪
میخوام بدونن همه عاشق شدم من
عشقت دلمو خون کرد    نمیشه پنهون کرد… !! ♪♪
میخوام بدونن همه عاشق شدم من
تو عطر تازه ياسى    رها به خانه من… !! ♪♪
تو دست نرم بهارى در آشيانه من
كهن شد آن همه افس   ، قصّه قصّه توست… !! ♪♪
بيا بيا كه حديث تو شد فسانه من
ز شاخ خشك گمان… !! ♪♪
ريخت برگ قصه تو
شكفته شاخه شوقم    ديدار خلق ارزانى
من و توييم و بهشتى ست كنج خانه من… !! ♪♪
بنازِ شانه انگشت    گيسويت رام است
تو نيز رام بياساى روى شانه من
خطاست حرف     چو لب را توان به بوسه گشود… !! ♪♪
پيام بوسه من     حرف عاشقانه من
بهار را تنت آورده خوش به بستر من
بهار موسم كام است     اين بهانه من… !! ♪♪
چو زورقى ست تنم     رسته از تلاطم موج
سكوت خلوت آغوش تو كرانه من… !! ♪♪
ز تلخِ رفته چه گويم كه زندگى فرداست
شبم گذشت     تو فرداى جاودانه من… !! ♪♪
چه خوش درون من آميختى چو من در من
طنين نغمه سازى تو    در ترانه من… !! ♪♪