پرسون پرسون ♪ یواش یواش … !! ♪♪
اومدم در خونتون … !! ♪♪
ترسون ترسون ♪ لرزون لرزون … !! ♪♪
اومدم در خونتون … !! ♪♪
یک شاخه گل در دستم ♪ سر راهت بنشستم … !! ♪♪
از پنجره ♪ منو دیدی … !! ♪♪
مثلِ گل ها خندیدی … !! ♪♪
آه… به خدا… آن نگهت ♪ از خاطرم نرود … !! ♪♪

تنظیم قطعه : مجید مظاهری
آه… به خــدا… آن نگهت ♪ از خاطــرم نـرود … !! ♪♪
پرسون پرسون ♪ یواش یواش … !! ♪♪
اومدم در ♪ خونتون … !! ♪♪
ترسون ترسون ♪ لرزون لرزون … !! ♪♪
اومدم در خونتون … !! ♪♪

یک شاخه گل در دستم ♪ سر راهت بنشستم … !! ♪♪
از پنجره منو دیدی … !! ♪♪
مثلِ گل ها خندیدی … !! ♪♪
آه… به خدا… آن نگهت ♪ از خاطرم نرود … !! ♪♪
آه… به خــدا… آن نگهـت ♪ از خاطـرم نرود … !! ♪♪
گفتم! گفتم! گفتم ♪ به خدا قهر گناهه … !! ♪♪
دل منتظره… چشم به راهه … !! ♪♪
ای من… ای من… ای من به فدات ♪ ناز نکن تو … !! ♪♪
با چشمِ سیات ♪ ناز نکن تو … !! ♪♪
این دو روز دنیا ♪ مثلِ خواب و رؤیا گذرونه… آی … !! ♪♪
با هم آشتی کنیم ♪ که بهار دوباره گل فشونه … !! ♪♪
این دو روز دنیا ♪ مثلِ خواب و رؤیا گذرونه… آی … !! ♪♪
با هم آشتی کنیم ♪ که بهار دوباره گل فشونه … !! ♪♪
می رسد از سر کوی تو نسیمی ♪ گاهی … !! ♪♪
می کشاند ♪ به دلم شعله ی هجرت آهی … !! ♪♪

دورخود چرخم و در ♪ چنبره ات محبوسم … !! ♪♪
نه امیدی به رسیدن نه فراری ♪ راهی … !! ♪♪

یوسفانه ♪ بفروش ام به متاعی ناچیز … !! ♪♪
یاکه در خلوت خاموش ♪ کن ام در چاهی … !! ♪♪

هفتمین برگه ♪ تقویم مرا خط زده ای … !! ♪♪
دگر از این تن خسته تو چه ها ♪ می خواهی … !! ♪♪

پنجمین ♪ فصل منی واژه ی ناب غزلم … !! ♪♪
می کند نام تو با قافیه ها ♪ همراهی … !! ♪♪

گریه های ♪ شب باور به سرم می بارند … !! ♪♪
چه بلایی است خدا با ♪ نگهی گمراهی … !! ♪♪

زندگی زنده ♪ به گوری است برای عاشق … !! ♪♪
چو یکی مهر کند آن دگری ♪ خودخواهی … !! ♪♪

تا توانی حذر ♪ ازجور و جفا ♪ می دانی … !! ♪♪
"ناله ای می شکند پشت ♪ سپاهی گاهی … !! ♪♪