یه قاب عکس خالی  …  !! ♪♪
چه حال بی‌قراری !
تو کجایی تو کجایی  …  !! ♪♪

تو کجایی تو‌ کجایی  …  !! ♪♪
تو شدی یه برکه بی آب !
تو یه بذری تو‌ دل خاک  …  !! ♪♪
حقه ای تکراری !
واسه یه تردست  …  !! ♪♪
منو عشقی که رسید به بن‌ بست !
یه قاب عکس  …  !! ♪♪
چشمان تو هرلحظه کمان داشت برایم   …  !! ♪♪
خندیدنت اما هیجان داشت برایم !

فکرت همه شب مونس تنهایی من بود  …  !! ♪♪
حتی به خدا تاب و توان داشت برایم !

سرمای نگاهت پس از آن خنده زیبا  …  !! ♪♪
آن شب چه قدر آه و فغان داشت برایم !

میزی که نشستی و به دستم...چه بگویم  …  !! ♪♪
آن صحنه عجب شعر و زبان داشت برایم !

اخمی که پس از رد از شدن کوچه نمودی   …  !! ♪♪
در پیکره چون خون فوران داشت برایم !

این چرخ ستمکار از آغاز تولد  …  !! ♪♪
در چنته خود تیر و نشان داشت برایم !

شب را همه جارو زدم، از ماه بریدم   …  !! ♪♪
مهتاب نبودی خفقان داشت برایم !

برچشم پر از حسرت و اندوه شبانه   …  !! ♪♪
اشکی پرخون در جریان داشت برایم !