حال سجود و ذکر رکوع تو دیدنی است … !! ♪♪
قرآن چشم های تو خواندن ♪ ستودنی است… !! ♪♪

بعد از قیام ♪ چشم تو دیدم که شیخ شهر … !! ♪♪
حکم شریعتش به نگاه ♪ تو دیدنی است… !! ♪♪

تکبیر بوسه زن به لبانت ♪ شد و نشست … !! ♪♪
چون ذکر لا اله و جمال ♪ تو خواندنی است… !! ♪♪

گلدسته های ♪ قامت ِ مویت اذان که گفت… !! ♪♪
قلبم شنیده بود اذانت خریدنی است… !! ♪♪

اوراد ♪ عاشقانه به تسبیح عشق گفت … !! ♪♪
ذکر لب شبیه به لعلت شنیدنی است… !! ♪♪
دوباره روی غزل های من ♪ نگین شده ای… !! ♪♪
خدا چه کرده مگر باتو ♪ این چنین شده ای… !! ♪♪

فرشته ای تو و جایت در آسمان ♪ خداست… !! ♪♪
به حکم معجزه ♪ افسونگر زمین شده ای… !! ♪♪

درود ! کوره ی ♪ آتشفشان آذری ام !
هوای پاک نفس های واپسین شده ای… !! ♪♪

گدازه هات جدا نیست ♪ از غزل هایم… !! ♪♪
به شکل خاطره با خون من عجین شده ای… !! ♪♪

سلام میوه ی ممنوعه ی بهشت خدا… !! ♪♪
رسیده ام به تووقتی که دست چین شده ای… !! ♪♪

به نام عشق غزل می کن ♪ م تو را خاتون !
که خط فاصله از ♪ کفر تا یقین شده ای… !! ♪♪

الهه هستی ودر شعر ♪ جات خالی نیست… !! ♪♪
همیشه توی غزل هام نقطه چین شده ای… !! ♪♪