صد بارم بمیرم بازم به ٠ چشمات اسیرم هر دفعه سرد باشی با من از رو نمیرم … !!
صد بارم بگی نه همینجوری عاشق میمونم تا آخرشم ٠ پای همین حرفام میمونم … !!
زیبای دوست داشتنی میشه ٠ یه بار دل نشکنی بیای قدم بزنیم مگه بد بودم برات … !!
دیگه سمت من نیا … !!
زیبای دوست داشتنی میشه یه بار دل نشکنی ٠ پیاده قدم بزنیم اگه بد بودم برات … !!
دیگه سمت من نیا … !!
دور گردنمه اسم ٠ تو آخه نیست دیگه مثل تو همه ٠ حرفم همینه مهرم بشینه … !!
به دل سخت گیر تو … !!
بیا یه بارم که شده باور کن بیا منو ٠ عشق اول و آخر کن … !!
بذار آروم بگیره دلی ٠ که گیره دلی که پیش تو سیره … !!
زیبای دوست داشتنی میشه یه بار دل نشکنی ٠ بیای قدم بزنیم مگه بد بودم برات … !!
دیگه سمت من نیا … !!
زیبای دوست داشتنی میشه یه بار ٠ دل نشکنی پیاده قدم بزنیم اگه بد بودم برات … !!
دیگه سمت من نیا … !!
می رسد از سر کوی ٠ تو نسیمی گاهی … !!
می کشاند به ٠ دلم شعله ی هجرت آهی … !!
دورخود چرخم و در چنبره ات محبوسم … !!
نه امیدی به رسیدن نه فراری ٠ راهی … !!
یوسفانه ٠ بفروش ام به متاعی ناچیز … !!
یاکه در خلوت خاموش کن ام ٠ در چاهی … !!
هفتمین ٠ برگه تقویم مرا خط زده ای … !!
دگر از این تن خسته تو چه ها ٠ می خواهی!؟؟
پنجمین ٠ فصل منی واژه ی ناب غزلم … !!
می کند نام تو با قافیه ها ٠ همراهی … !!
گریه های ٠ شب باور به سرم می بارند … !!
چه بلایی است خدا با نگهی ٠ گمراهی !!!!!
زندگی ٠ زنده به گوری است برای عاشق … !!
چو یکی مهر کند آن دگری ٠ خودخواهی … !!
تا توانی ٠ حذر ازجور و جفا، می دانی؟!!
"ناله ای می شکند پشت ٠ سپاهی گاهی"