یی وجب بچه بودی خانه تان ♪  آمد کوچه مان  …  !! ♪♪
با مه  ♪ همبازی شدی حرف قدیماس گلکم !
ما همش باهم بودیم هیچکسی  ♪ حرفی نمیزد  …  !! ♪♪
ولی حالا ♪  نمیذارن کار دنیاس گلکم !
بگو آخه چی میشه باهم ♪  دیه حرف بزنیم  …  !! ♪♪

آخر دنیا  ♪ میشه هی از او حرفاس گلکم  …  !! ♪♪
دلم میشه خانه غم ثانیه ها  ♪ درددو ورهم !
نمیدانی خو ♪  صدای پات چنی خوشاهنگه برم  …  !! ♪♪
وختی مینم نمیای ا دروچگه ♪  سر بکشی !
گولو باغو  ♪ آسمانا همگی بیرنگه برم  …  !! ♪♪
ا دوریت وخته که دلم مثه  ♪ ملوچ پر درآره !
رسمش ♪  نبودشو بری دنیا برام حرف درآره   …  !! ♪♪
برو پیش او غریبه داغ مه ♪  روزیت میگیره !
مه دی  ♪ قیدته زدمو آهم دامانت میگیره  …  !! ♪♪
نازنین دورت بگردم بیوفا ♪  خانه م خراوه !
اشکام از  ♪ دوریت یی گوله آتیشن وک چشمه آوه  …  !! ♪♪

اشکم چکید دامن ماهی ♪  که داشتم !
یک حنجره  ♪ سکوت ازآ هی که داشتم  …  !! ♪♪

من سالهاست سر به گریبان ♪  ناله ام !
حتی چکیده ♪  درد به چاهی که داشتم  …  !! ♪♪

آن شب شکسته بود و افق گریه ♪  می نمود  …  !! ♪♪
از دود آه های ♪  سیاهی که داشتم ! 

تیری کمانه کرد زمژگان ♪  کینه جو  …  !! ♪♪
شد منهدم به قلب ♪  سپاهی که داشتم

سرباز بی ♪  مروت چشمت وزیر شد  …  !! ♪♪
ماتش نموده شوکت ♪  شاهی که داشتم

من التماس ♪  کردم و بر تو اثر نکرد  …  !! ♪♪
آتش گرفت مهرگیاهی ♪  که داشتم !

دیوانه وار و  ♪ مست نشستم به اننتظار تو ناز گلکم  …  !! ♪♪
باچشم اشکبار به  ♪ راهی که داشتم !

دنیا محل  ♪ محکمه دوره گردهاست  …  !! ♪♪
مقبول او نگشت ♪  گواهی که داشتم !

آتش گرفت ♪  شعرمن از آه های سرد  …  !! ♪♪
معلوم نیست ازچه گناهی ♪  که داشتم !

حتی پلنگ  ♪ زخمی عشقم نازگلکم نشسته بود  …  !! ♪♪
با برکه پای عهد تو ماهی  ♪ که داشتم !