نگار دردت نبینم نگارم مه جبینم …  !! ♪♪
نگار جون دلم محرم بشی   دستت بگیرم… …  !! ♪♪
این یار دل نداره…
همش سر به سرم میذاره …  !! ♪♪


با اون ناز و اداهاش   صدای پاهاش
چیکار سرم میاره… …  !! ♪♪
دلتنگ یارم   ولی یار نمیاد سراغم
هر شب به یادشم و یار نمیاد سراغم …  !! ♪♪
.از چه بنویسم؟؟؟!!!
از قلبے ڪه   مرا نخواست …  !! ♪♪
یا قلبے ڪه او را خواست …  !! ♪♪
از دلم ڪه شڪست؟!
یا از نگاه غریبه اش ڪه   با غریبه آشنا شد …  !! ♪♪
شاےد هم گناه به گردن چشمان او باشد!
که هیچ ندید مرا …  !! ♪♪
یا ندیده گرفت مرا …  !! ♪♪
گفتم اے ساده دل   ساده فراموشش كن
تا كجا چشم بدین جاده فراموشش كن …  !! ♪♪
دست بردار از او   خاطره بازے كافیست
فرض كن گل نفرستاده فراموشش كن …  !! ♪♪
مردمان نگهش قله   نشینند هنوز …  !! ♪♪
دل كه در دره نیفتاد فراموشش كن
گفتم این تكه غزل   را بفرستم نزدش …  !! ♪♪
دل ولے گفت نشو ساده فراموشش كن
به شما بر نخورد پاے   غزل بود و شكست
اتفاقیست   كه افتاده فراموشش كن.. …  !! ♪♪


گاهے اگر یادم ڪنے   دل مے دهم بر یاد تو …  !! ♪♪
قلبم تورا میخواهد و سر میدهد فریادِ تو
این دَم اگر یارے ‌ڪند   جان را فدایت میڪنم …  !! ♪♪
شیرین اگر با‌ من شوے   من میشوم فرهادِ تو
هر جا ڪه نامت بشنوم   غافل از حال خود شوم …  !! ♪♪
حال مرا جا آورد، دیدارِ رویِ شادِ ‌تو
جان و دلم ویران شده   در این مسیر عاشقی …  !! ♪♪
دل با همه ویرانے اش   هردم شود آبادِ تو
اے دل ڪمے آهسته تر برسینه با سنگت بڪوب …  !! ♪♪
گر با تو باشد میلِ او، خود میرسد   بر‌ داد تو،.