درد از درمان جدایی می کند… !! ♪♪
غصه هم دارد خدایی می کند… !! ♪♪

در اتاقی که نفس سهمیّه است… !! ♪♪
ماه هم دارد گدایی می کند… !! ♪♪

پلک های شب می افتد روی گل… !! ♪♪
غنجه فکر روشنایی می کند… !! ♪♪

تار مویش می نوازد نت به نت … !! ♪♪
وای من فکر جدایی می کند… !! ♪♪

پنجه های تشنه از دلبستگی… !! ♪♪
ساز را آهنربایی می کند… !! ♪♪

یاسمن رسوای عام و خاص شد… !! ♪♪
لاله دارد خودنمایی می کند… !! ♪♪

با اذان شبنم از خوابم مرو… !! ♪♪
صبح دارد دلگشایی می کند… !! ♪♪

چتر پولادین ناپیدا به دست… !! ♪♪
ابرهم اندوه زایی می کند… !! ♪♪

شب به شب پشت اقاقی های تر… !! ♪♪
عاشقانه دلربایی می کند… !! ♪♪

آبشار گیسوان در نور ماه … !! ♪♪
عاشقان را دل هوایی می کند… !! ♪♪

ترکمانچایانه پیمان بسته است… !! ♪♪
بس که دارد بی وفایی می کند… !! ♪♪

خون داوودی به پایت باغبان!!… !! ♪♪
چون تبردارد جفایی می کند… !! ♪♪

من پر از بغضم خطر دارم نیا… !! ♪♪
دردما دارلشفایی می کند… !! ♪♪

دیده ام من دیده ام من بارها… !! ♪♪
چشم کار کیمیایی می کند… !! ♪♪