شبانه های من از انتظار فرسوده… !! ♪♪
جهانِ غربتِ من را کسی ♪   نپیموده… !! ♪♪


کسی کتاب  ♪  سکوتِ مرا نمیخواند… !! ♪♪
چقدر پُر شدم از های و هوی ♪   بیهوده… !! ♪♪


من آن تباهی ♪   روحم میان طالع نحس
به زیر حدِ جنونی که" فال " ♪   فرموده… !! ♪♪


به انتقامِ ♪   طبیعت هنوز معتقدم
اگر چه ظلم نشسته به تخت ♪   آسوده… !! ♪♪


مجالِ نیم  ♪  نفس هم نمانده در دنیا … !! ♪♪
هوام پر شده از ابرهای ♪   آلوده


بزن به فرش  ♪  زمان ای قصیده ی باران… !! ♪♪
که شهر شسته شود از هر آنچه  ♪  غم بوده… !! ♪♪
دوباره شعر نوشتم به دلبری که ندارم
غزل ، قصیده ، دوبیتی ♪   به دفتری که ندارم… !! ♪♪


رسیدن و ندویدن  ♪   نشستن و نشکستن … !! ♪♪
هزار قافیه از صرفِ مصدری ♪   که ندارم… !! ♪♪


چگونه نامه  ♪  خود را به دست او برسانم ؟
شکسته پای نحیفِ کبوتری ♪   که ندارم… !! ♪♪


گلی که چیده ام ♪   اینبار برای موی خودم نیست… !! ♪♪
برای بافه ی موهای دختری ♪   که ندارم… !! ♪♪


چه حاصل از اثر ♪   فال و تلخ کامی فنجان ! … !! ♪♪
خطوط درهمِ مضحک ...و باوری ♪   که ندارم… !! ♪♪


"هوای ♪  حوصله ابریست" مصمّمَم که ببارم … !! ♪♪
به برگهای خزان زارِ آذری ♪   که ندارم… !! ♪♪


عجیب خسته ام ♪   از "من" از این توهّمِ مجنون… !! ♪♪
پناه میبرم از خود به بستری ♪   که ندارم… !! ♪♪


سرِ جنازه ی  ♪  خود ایستاده ، خیره ام اکنون … !! ♪♪
به دستهای پر از خون به خنجری که ندارم
"دلم زیباترین حس را به ناهنگام ♪   می خواهد"… !! ♪♪
به قمصر‌شهرِ  ♪  چشمانت گلاب از جام می خواهد… !! ♪♪میان مرز تردیدی  ♪  که عشقت خانه می سازد … !! ♪♪
دلم دیوانه ا ی دیگر ولی در دام  ♪  می خواهد… !! ♪♪اگر چون زاغکی  ♪  محبوس چشمان تو گردیدم … !! ♪♪
قفس را مرغ مینایم به روی بام ♪   می خواهد… !! ♪♪مثال حضرت  ♪  حوا که سیبی خورده از عشقت … !! ♪♪
مرانم از بهشتی که تو را او تام ♪   می خواهد… !! ♪♪سفر از جاده  ♪  حیرت به عشق آباد چشمانت… !! ♪♪
همین یک شاعر عاشق فقط  ♪   انعام می خواهد… !! ♪♪از آن تاک قد و  ♪  بالا نچیدم خوشه ی عشقی … !! ♪♪
که اینگونه دل مستم تو را مادام  ♪  می خواهد… !! ♪♪میان کعبه  ♪  می بینم نگاه پاک مجنونی… !! ♪♪
که عشق و شور لیلا را در این احرام  ♪  می خواهد… !! ♪♪هزاران بیت ♪   می خوانم به یاد ِ خاطر ِ یاری … !! ♪♪
که دل آشفته را هر لحظه بی آرام ♪   می خواهد… !! ♪♪