تو که در برکه ی شبها ٠ غزلی از ماهی … !! ♪♪
وسط حوضچه ی آبی رویا ٠ ماهی … !! ♪♪
بر من خسته ٠ که باپنجره ها همدردم … !! ♪♪
می شود سر بزنی ٠ نور بتابی گاهی … !! ♪♪
نکند جا بگذاری ٠ دل بی تاب مرا … !! ♪♪
ببر او را به سفر ٠ همره خود از راهی … !! ♪♪
دست در دست ٠ تو و هم قدمت می آید … !! ♪♪
که رهانیده ٠ شود از خطر گمراهی … !! ♪♪
نکند دل بدهم ٠ دل ندهی اما تو … !! ♪♪
بگذر از پیچ و خم گردنه ی ٠ خودخواهی … !! ♪♪
دردناک است ٠ ببینی دل جانکاهت را … !! ♪♪
که به زنجیر شود در نفس ٠ پر آهی … !! ♪♪
بگذارید دارم از دست میرم ٠ بفهمند زنان مصری … !! ♪♪
یوسفی هست گرفتار ٠ درون چاهی … !! ♪♪
آخرین خواهش ٠ من در غزلی بی پایان … !! ♪♪
تو بمان عشق ٠ تو که قافیه ی دلخواهی … !! ♪♪
می شود ٠ باغ را بهاری کرد … !! ♪♪
خاک را خیس جویباری کرد … !! ♪♪
می شود با ٠ زبان خوشبختی … !! ♪♪
بوسه ها بر لب نگاری کرد … !! ♪♪
ساعت صفر ٠ عاشقی را شب … !! ♪♪
منتظر، ثانیه شماری کرد … !! ♪♪
هم نفس با نسیم ٠ رویایی … !! ♪♪
کوچه را عاری از غباری کرد … !! ♪♪
جامه ی سبز زندگانی را … !! ♪♪
قد کشید و تن چناری کرد … !! ♪♪
دشت را دارم از دست میرم ٠ رنگ معرفت پاشید … !! ♪♪
غنچه را در چمن ٠ اناری کرد … !! ♪♪
هم کلام شکوفه های یاس … !! ♪♪
عشق را نغمه ی ٠ هزاری کرد … !! ♪♪
می شود ٠ در حدیث برگی سبز … !! ♪♪
شور و غوغای رستگاری ٠ کرد … !! ♪♪
بر درختی ٠ که سر زده خورشید … !! ♪♪
مهر را شاخه شاخه ٠ جاری کرد … !! ♪♪