وین همه نقش عجب بین در جهان ٠ شاعر شدم … !!
من به ٠ «الطاف الحیل» در این مکان شاعر شدم … !!
هان مسلمانان به ٠ فریاد دلم امشب رسید … !!
چون زلیخای زمان، ازنو، جوان ٠ شاعر شدم … !!
رفتی و دور ٠ از بَرَت قَدَّم کمان گشت وخمید … !!
باز چون رویت بدیدم ٠ رایگان شاعر شدم … !!
دلبرا، شیرین زبانا ٠ تا کجا رفتی بگوی … !!
ماه هم از شوق ٠ آمد آسمان ٠ شاعر شدم … !!
در فراسوی ِ زمان ٠ یک چند بی یاور شدیم … !!
گشت تکرار نگاهت ٠ ارمغان شاعر شدم … !!
تا نَمُردَم دست گیر ٠ از این غریبِ بی نوا … !!
الله الله دوستان تا بیکران شاعر شدم … !!
من محصل بودم و یک نوجوان ٠ شاعر شدم … !!
شعر درمان غمم شد آن زمان ٠ شاعر شدم … !!
جنگ بود و ٠ جنگ بود و ترس و مرگ وکودکی
من در آن ویرانی و درد و فغان ٠ شاعر شدم
در پی پرواز ٠ دشمن بر فراز زندگی … !!
در سکوت مردمِ بس بی امان ٠ شاعر شدم … !!
وقت آژی ٠ ر خطر وقت هیاهوی غریب … !!
در کنار مرگ و میر همگنان ٠ شاعر شدم … !!
یاس پر پر ٠ می شد و گل جامه بر تن می درید … !!
از غم پیر و جوان در آن خزان ٠ شاعر شدم … !!
مادرم چشم انتظار هستی ٠ خود مانده بود … !!
من ز اشک دیده آن مهربان ٠ شاعر شدم … !!
شعر من ٠ هرچند ناموزون و سنگینست و سرد … !!
من به سوگ زندگی در این جهان ٠ شاعر شدم … !!
زیباست ٠ اگر مستِ ترنـــم شده باشی … !!
بادیدنِ او شکلِ تبســـم ٠ شده باشی … !!
یک عم ٠ ر در اندیشه ی سیمرغِ وجودی … !!
با دیدنِ او غرقِ توهـــم ٠ شده باشی … !!
با شورِ نگاهش ٠ بســــرایی غزلِ عشق … !!
در آتشِ دل ، قصه ی هیزم شده ٠ باشی … !!
از عشقِ ٠ به او شعر بگویی و بخــــوانے … !!
ضــرب المثلِ تازه ی مـــردم شده ٠ باشی … !!
با دیدنِ او ٠ باغِ بهشت از نظـــــر افتاد … !!
یادآورِ افسانه ی گنـــــــدم ٠ شده باشی … !!
سخت است ٠ که هرلحظه برایش بدهی جان … !!
دریایِ پُر از شـــور و تلاطم شده ٠ باشی … !!
آنقدر برایش ٠ بخوری زخــــــم و نگویــی … !!
محتاجِ صبوری و تیمــــــم ٠ شده باشی … !!
تلخ است ٠ که گاهی بشوی واژه ی تردید … !!
درگیرِ کمـــی سو ءِ تفـــاهم ٠ شده باشی … !!
بر شانه ی ٠ محزونِ سکوتت بده تکیـــه … !!
وقتی که پُر از رنــج و تألـــم ٠ شده باشی … !!