خواب دیدم که ٠ صدا ریخته در معبر شعر … !!
واژه ها صامت و ناطق شده ٠ در باور شعر … !!
تا که دیدم ٠ به طنین شعر مرا می خوانی … !!
پر گشودم که شوم بال ٠ و پر دفتر شعر … !!
لب به مستی ٠ نزنم تا تو کنارم هستی … !!
پر کن ای ساقی شیرین ٠ دهنم ساغر شعر … !!
مـوج ٠ آرام لبی بر لبِ ساحل مـیزد … !!
غزلم ماهی کوچک شده ٠ در بندر شعر … !!
خواستم بو ٠ نبرد عشق به دل دیدم که … !!
میدرخشد صدف یاد تو ٠ در بستر شعر … !!
وقت بیداری ٠ خورشید و قرارم با صبح … !!
کــاش تکرار کنی نـام مـرا آخـر شـعر … !!
در سکوت کلافه ی ٠ پاییز … !!
میرود تا شب خیابان ها … !!
بی هدف ٠ توی فکر می چرخد … !!
شــده بازیچه ی ٠ اتوبان ها … !!
خسته ٠ و بی اراده و تنها … !!
از شب وظلمتش ٠ گریزان ست … !!
تا ابد ٠ مثل روح سرگردان … !!
غرق امواج تند ٠ هذیان ها … !!
تیشه ٠ خورده به ریشه ی جانش … !!
جامی از زهر شوکران دارد … !!
در گلو بغض و ٠ .حنجره زخمی ست … !!
روی لب جای پای دندان ها … !!
هر شب ٠ و هر دقیقه وهر جا … !!
می نشیند کنار خاطره و … !!
نخ به نخ دود ٠ می کند سیگار … !!
رقص مرگی ست بین اکران ها … !!
حیف از این ٠ دلی که پر پر شد … !!
حیف از آن نگاه پر ٠ مهرش … !!
خسته شد ٠ خسته از غم دنیا … !!
تف به بی رحمی ٠ خیابان ها … !!