چشمِ تو ♪ در چشمموُ این حالِ تماشاییوُ ♪ باران بزند… وای … !! ♪♪

حدسِ تو از حسموُ این حسِ معماییوُ ♪ باران بزند… وای! … !! ♪♪

عطرِ نموُ شرمِ کموُ صوتِ تو در هر قدموُ لرزشِ دستم … !! ♪♪


دستِ تو در دستموُ رسواییوُ ♪ باران بزند… وای! وای! وای! … !! ♪♪

ای وای! چه حالی ♪ چه هوایی… چه عبوری … !! ♪♪

ای وای! چه احساسِ خدایی ♪ چه حضوری … !! ♪♪

من با تو و تو با من و پایانِ جدایی … !! ♪♪

ای وای! چه رؤیایی ♪ چه حالی ♪ چه سروری … !! ♪♪

جان که هستم ز تو ♪ جان که هستی ز من … !! ♪♪

جان که مستم ز تو ♪ جان که مستی ز من … !! ♪♪

جانِ من از آنِ تو ♪ جانِ تو درمانِ من … !! ♪♪


جانِ من و جانِ تو ♪ جانِ تو و جان من … !! ♪♪

چشمِ تو ♪ در چشمموُ این حالِ تماشاییوُ ♪ باران بزند… وای … !! ♪♪

♫ حدسِ تو از حسموُ این حسِ معماییوُ ♪ باران بزند… وای! … !! ♪♪
کاش امشب ز سرم ♪ سایه غم کم می شد … !! ♪♪
زخم ناسور مرا دست تو مرهم ♪ می شد … !! ♪♪

کوچه را بوی ♪ نفس های تو روشن می کرد … !! ♪♪
اوج دیدار تو در ماه فراهم ♪ می شد … !! ♪♪

می نشستی ♪ به غزل خنده کنان از پی بیت … !! ♪♪
نوش چشمان تو در شعر ♪ دمادم می شد … !! ♪♪

مستی شب ♪ به سیاهی است تو می دانستی … !! ♪♪
تاب گیسوی تو با تار منظم ♪ می شد … !! ♪♪

مثل برق است فراگیر ♪ جفایت ای کاش … !! ♪♪
رسم و این ♪ شیوه ی آزار تو نم نم می شد … !! ♪♪

پلک زد ماه کمی پنجره ♪ خندید ولی … !! ♪♪
بی تو جنات ♪ عدن مثل جهنم می شد … !! ♪♪

چه کنم دست خودم نیست ♪ که من می آیم … !! ♪♪
بخدا خسته ام ♪ ای کاش دل "آدم"می شد … !! ♪♪

بید اگر مثل لبت میوه ی ♪ شیرینی داشت … !! ♪♪
سرش از بهر ♪ تواضع به زمین خم می شد … !! ♪♪

خوشه بوسه ی لب های ♪ تو در پرتو ماه … !! ♪♪
می درخشید چنین حادثه مبهم می شد … !! ♪♪

کاش قانون محبت ♪ سر این جمله "فقط … !! ♪♪
عشق یک باشد "و این بزند باران حق مسلم ♪ می شد … !! ♪♪