ڪام دل را بر نیاوردم ازین دنیا، گذشت
هیچ ڪس اندازه من غم ندید،اما گذشت
خنده هایم در میان بغض هایم ڪشته شد
با همین لبخند و گریه، روزگار ما گذشت
در جهانے ڪه پر از تقدیر نافرجام بود
درد عشقے را ڪشیدم، وه چه بے پروا گذشت
زندگے روے خوشش را هیچ گاهى رو نڪرد
ڪام دل را بر نیاوردم ازین دنیا گذشت.